« back to the search result list(pl)  
TRIFLUOREK BORUICSC: 0231 (Kwiecień 2017)
Trifluorobor
CAS #: 7637-07-2
UN #: 1008
EINECS #: 231-569-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna.        W przypadku pożaru otoczenia: zastosować odpowiednie środki gaśnicze.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. 

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Uczucie pieczenia. Kaszel. Trudności w oddychaniu.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 
Skóra Zaczerwienienie. Uczucie pieczenia. Ból. W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować rękawice ochronne. Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami. Stosować odzież ochronną.  Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie      

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wentylacja. NIGDY nie kierować strumienia wody na płyn. Dym usuwać przy pomocy mgłowych prądów wodnych. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cylinder;gasskull;toxiccorrcancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Wdychanie grozi śmiercią.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Może powodować uszkodzenie nerek, płuc i zębów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia . 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.3; Ryzyko Dodatkowe UN: 8 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z metalami alkalicznymi, metalami ziem alkalicznych, azotynami alkilowymi oraz wapnem. W chłodnym miejscu (<25°C). 
OPAKOWANIE
 
TRIFLUOREK BORU ICSC: 0231
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY SPRĘŻONY GAZ O OSTRYM ZAPACHU. W WILGOTNYM POWIETRZU TWORZY BIAŁE DYMY. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się w kontakcie z wodą lub wilgocią.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym fluorowodoru (patrz: ICSC 0283), kwasu fluoroborowego i kwasu borowego. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z metalami, takimi jak sód, potas i wapń oraz azotanami alkilowymi.(,) Działa niszcząco na wiele metali w obecności wody przy wysokim stężeniu.(,) 

Wzór chemiczny: BF3
Masa cząsteczkowa: 67.8
Temperatura wrzenia: -100°C
Temperatura topnienia: -127°C
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą
Patrz: Adnotacje.
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.4  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. Poważne skutki miejscowe w kontakcie ze skórą. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Wdychanie w dużych stężeniach może powodować obrzęk płuc, ale tylko po wcześniejszych skutkach działania żrącego na oczy i/lub drogi oddechowe. Patrz: Adnotacje. Szybkie odparowanie cieczy może spowodować odmrożenia. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie tego gazu w powietrzu zostanie osiągnięte bardzo szybko w przypadku rozszczelnienia zbiornika. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na nerki, płuca i zęby i kości (fluorozy).(,) 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.1 ppm.
TLV: (ceiling value):.
TLV-STEL1 0.7 ppm 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Boron trifluoride is soluble in cold water, 332 g/100 ml at 0°C.
Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego nie mogą być przekroczone w żadnym momencie czasu pracy.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
Należy rozważyć natychmiastowe zastosowanie odpowiedniej terapii inhalacyjnej przez lekarza lub osoby upoważnione. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T+, C; R: 14-26-35; S: (1/2)-9-26-28-36/37/39-45 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018