« back to the search result list(pl)  
FLUOREK ANTYMONU(V)ICSC: 0220 (Czerwiec 2011)
Pentafluorek antymonu
CAS #: 7783-70-2
UN #: 1732
EINECS #: 232-021-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna, ale wzmaga palenie się innych substancji. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        Użyć proszek gaśniczy, ditlenek węgla. NIE stosować wody. NIE stosować wodnych środków gaśniczych.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Uczucie pieczenia. Kaszel. Trudności w oddychaniu. Nudności. Skrócony oddech (zadyszka). Ból gardła.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 
Skóra Zaczerwienienie. Poważne oparzenia skóry. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. Na oparzoną skórę nanieść glukonian wapnia. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Oparzenia ust i gardła. Ból gardła. Uczucie pieczenia. Ból brzucha. Biegunka. Wymioty. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. NIE absorbować w trociny ani w inne materiały palne. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

corrcancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Może powodować korozję metali.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Powoduje uszkodzenie układu oddechowego.
Powoduje uszkodzenie narządów (układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Działa toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8; Ryzyko Dodatkowe UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z substancjami palnymi, reduktorami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. NIE przechowywać ani nie przewozić w pojemnikach z metalu lubze szkła. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
FLUOREK ANTYMONU(V) ICSC: 0220
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
OLEISTA BEZBARWNA HIGROSKOPIJNA CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania i spalania. Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym antymonu i fluoru. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z wodą.(,) Co powoduje wytwarzanie toksycznego i żrącego fluorowodoru (patrz: ICSC 0283). Działa niszcząco na wiele metali.(,) Co powoduje wytwarzanie palnego/ wybuchowego gazu (wodoru - patrz: ICSC 0001). 

Wzór chemiczny: SbF5
Masa cząsteczkowa: 216.8
Temperatura wrzenia: 141°C
Temperatura topnienia: 8.3°C
Względna gęstość (woda = 1): 3.00
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą
Prężność par, kPa at 25°C: 1.33  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Poważne skutki miejscowe i skutki układowe w następstwie narażenia wszystkimi drogami narażenia. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja żrąca. Wdychanie może spowodować ciężki obrzęk krtani. Co może spowodować asfiksję (zamartwicę). Wdychanie może spowodować obrzęk płuc, ale tylko po wcześniejszych skutkach działania żrącego na oczy i/lub drogi oddechowe. Narażenie w dużych stężeniach może spowodować ciężkie uszkodzenie płuc. Patrz: Adnotacje. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na układ sercowo-naczyniowy i układ oddechowy.(,) Co może być przyczyną zaburzeń czynnościowych. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (as Sb): 0.5 mg/m3, jako TWA.
MAK: kategoria rakotwórczości: 2; grupa działania mutagennego na komórki rozrodcze: 3A 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Reaguje gwałtownie z środkami gaśniczymi, takimi jak woda.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i są wzmagane przez wysiłek fizyczny.
Odpoczynek i obserwacja medyczna są zatem niezbędne.
Należy rozważyć natychmiastowe zastosowanie odpowiedniej terapii inhalacyjnej przez lekarza lub osoby upoważnione.
See ICSC 0283.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn, N; R: 20/22-51/53; S: (2)-61; Nota: A, 1 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018