« back to the search result list(pl)  
AZOTAN(V) AMONUICSC: 0216 (Październik 2013)
Sól amonowa kwasu azotowego (V)
CAS #: 6484-52-2
UN #: patrz: Adnotacje
EINECS #: 229-347-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna, ale wzmaga palenie się innych substancji. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko pożaru i wybuchu w pomieszczeniu zamkniętym i w wyniku ekspozycji na wysokie temperatury lub when contaminated with other materials.  NIE dopuszczać do kontaktu z substancjami palnymi i czynnikami redukującymi.  Patrz: Adnotacje.  Użyć dużych ilości wody. NIE stosować innych środków gaśniczych. W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W przypadku złego samopoczucia, zasięgnąć porady lekarza. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Wymioty. Biegunka. Zasinienie ust, paznokci i skóry. Osłabienie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do niepalnych pojemników z pokrywą. Przechowywać i usuwać substancję zgodnie z lokalnymi przepisami. Pozostałość zmyć dużą ilością wody. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam circleexcl mark;warncancer;health haz
UWAGA
Może intensyfikować pożar; utleniacz.
Może działać szkodliwie w wyniku połknięcia.
Działa drażniąco na skórę
Powoduje poważne podrażnienie oczu
Może powodować uszkodzenie krwi. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 5.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z substancjami palnymi oraz reduktorami. W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
 
AZOTAN(V) AMONU ICSC: 0216
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DO BIAŁEJ HIGROSKOPIJNA SUBSTANCJA STAŁA WYSTĘPUJACA POD RÓŻNYMI POSTACIAMI. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Ogrzewanie substancji może spowodować gwałtowne jej spalenie lub wybuch. Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów. Substancja jest silnym utleniaczem. Reaguje z(ze) kwasami i materiałami palnymi i redukującymi. 

Wzór chemiczny: NH4NO3
Masa cząsteczkowa: 80.0
Rozkłada się w temp. > 210
Temperatura topnienia: 170°C
Gęstość : 1.7 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 200  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na krew.(,) Co może spowodować tworzenie się methemoglobiny. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, a zwłaszcza jeżeli substancja występuje w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Unikać uwolnienia substancji do środowiska poza zalecanym stosowaniem. 

ADNOTACJE
UN number 1942 refers to pure ammonium nitrate with not more than 0.2% combustible material.
Ammonium nitrate can refer to a range of ammonium nitrate-based fertilizers (with UN number 2067).
Właściwości fizykochemiczne mogą różnić się w zależności od składu chemicznego produktu.
This ICSC covers pure ammomium nitrate - the properties of fertilizers will be different.
Staje się wrażliwa na wstrząsy, jeśli zanieczyszczona jest materiałami organicznymi.
Spłukać zanieczyszczoną odzież (niebezpieczeństwo pożaru) dużą ilością wody.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
The storage of pure ammonium nitrate is often regulated - check for local regulations.
In the event of a fire, large piles of ammonium nitrate present an explosion hazard. Large piles might need to be dismantled. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018