« back to the search result list(pl)  
DINITRYL KWASU ADYPINOWEGOICSC: 0211 (Maj 2018)
Adiponitryl
1,4-Dicyjanobutan
Cyjanek tetrametylenu
CAS #: 111-69-3
UN #: 2205
EINECS #: 203-896-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból głowy. Wymioty. Zawroty głowy. Nudności. Trudności w oddychaniu. Dezorientacja. Drgawki.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby podać do oddychania tlen. Nie stosować sztucznego oddychania metodą usta-usta. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Może być konieczne podanie tlenu do oddychania. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 
Oczy Zaczerwienienie. Nieostre widzenie.  Stosować osłonę twarzy.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. W razie potrzeby podać tlen. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . Patrz: Adnotacje. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Działa toksycznie po połknięciu.
Działa szkodliwie w następstwie wdychania
Działa drażniąco na skórę i oczy
Może powodować uszkodzenie organs.
Może powodować uszkodzenie krwi i narządów wewnętrznych w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia . 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi kwasami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. Wentylacja podłogowa. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
DINITRYL KWASU ADYPINOWEGO ICSC: 0211
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZWONNA OLEISTA BEZBARWNA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania i spalania. Co powoduje wytwarzanie bardzo toksycznego cyjanowodoru (patrz: ICSC 0492). Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) (W)wchodzi w reakcję z mocnymi kwasami, mocnymi zasadami oraz czynnikami redukujacymi.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: C6H8N2 / CN(CH2)4CN
Masa cząsteczkowa: 108.2
Temperatura wrzenia: 295°C
Temperatura topnienia: 1°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.97
Rozpuszczalność w wodzie, g/l w temp.20°C: 50-100 (dobra)
Prężność par, Pa w temp.20°C: 0.3
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.7
Temperatura zapłonu: 159°C c.c.
Patrz: Adnotacje.
Temperatura samozapłonu: 550°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.7-4.9
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -0.32
Lepkość: 58 mPa/s w temp.30°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy i skórę. Narażenie może spowodować drgawki, utratę świadomości i śmierć. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza nie zostanie lub zostanie osiągnięte bardzo wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na krew i nadnercza.(,) Co może być przyczyną niedokrwistości i uszkodzenia tkanek. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 2 ppm.
TLV: (skin) 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
See ICSC 0492.
The flash point of adiponitrile, technical grade is 93°C (o.c.).
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018