« back to the search result list(pl)  
CHLOREK ACETYLUICSC: 0210 (Maj 2018)
Chlorek kwasu octowego
Chlorek etanoilu
CAS #: 75-36-5
UN #: 1717
EINECS #: 200-865-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna. Liczne reakcje mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Mieszaniny par substancji z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z gorącymi powierzchniami.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. przez uziemienie sprzętu). NIE stosować sprężonego powietrza do napełniania, opróżniania oraz podczas pracy z substancją. NIE używać narzędzi wywołujących iskrzenie.  Użyć proszek gaśniczy, ditlenek węgla. NIE stosować wodnych środków gaśniczych, wody.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Uczucie pieczenia. Skrócony oddech (zadyszka).  Stosować ochronę dróg oddechowych. Stosować system zamknięty lub wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Uczucie pieczenia. Pęcherze. Poważne oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie oparzenia.  Stosować okulary ochronne, osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Kaszel. Ból gardła. Uczucie pieczenia za mostkiem. Ból brzucha. Skrócony oddech (zadyszka).  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Nic nie pić. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flamecorrcancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wysoce łatwopalna ciecz i pary
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Może powodować uszkodzenie płuc w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia .
Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Ryzyko Dodatkowe UN: 8; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. NIE przechowywać razem z materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne.
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku. 
CHLOREK ACETYLU ICSC: 0210
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DYMIĄCA CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania i spalania. Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym chlorowodoru (patrz: ICSC 0163) i fosgenu (patrz: ICSC 0007). (W)wchodzi w reakcję z wilgocią w powietrzu.(,) Co powoduje wytwarzanie kwasu solnego, I i dymów kwasu octowego. To generuje zagrożenie zatruciem. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z wodą, alkoholami, kwasami, zasadami, niektórymi sproszkowanymi metalami oraz wieloma innymi związkami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na wiele metali w obecności wody przy wysokim stężeniu.(,) 

Wzór chemiczny: CH3COCl / C2ClH3O
Masa cząsteczkowa: 78.5
Temperatura wrzenia: 51°C
Temperatura topnienia: -112°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.11
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą
Prężność par, kPa at 20°C: 32
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.7
Temperatura zapłonu: 5°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 390°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 7.3-19
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -0.47  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Poważne skutki miejscowe w następstwie narażenia wszystkimi drogami narażenia. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy i skórę. Pary działa(ją) silnie drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. Narażenie w dużych stężeniach może spowodować uduszenie z powodu obrzęku gardła. Wdychanie w dużych stężeniach może powodować obrzęk płuc, ale tylko po wcześniejszych skutkach działania żrącego na oczy i/lub drogi oddechowe. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzające się lub przewlekłe wdychanie par może powodować przewlekłe zapalenie górnych dróg oddechowych. Powtarzające się lub długotrwałe narażenie inhalacyjne na wysokie stężenia może mieć wpływ na płuca. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
NIGDY nie używać substancji w pobliżu ognia, gorących powierzchni ani podczas spawania. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018