« back to the search result list(pl)  
TRIALATICSC: 0201 (Kwiecień 2005)
S-(2,3,3-Trichloroallilo)diizopropylotiokarbaminian
S-(2,3,3-Trichloro-2-propenylo)bis(1-metyloetylo)tiokarbaminian
CAS #: 2303-17-5
EINECS #: 218-962-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. Preparaty ciekłe zawierające rozpuszczalniki organiczne mogą być łatwopalne. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Unikać wdychania pyłu i mgieł.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla gazów i pyłów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
Z dala od kratek i kanałow ściekowych. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
TRIALAT ICSC: 0201
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
KLAROWNA CIECZ LUB BEZBARWNE KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się powyżej 200°C .(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących gazów/ dymów, w tym chlorowodoru, tlenków azotu i tlenków siarki. Działa niszcząco na wiele metali.(,) 

Wzór chemiczny: C10H16Cl3NOS / ((CH3)2CH)2NCOSCH2CCl=CCl2
Masa cząsteczkowa: 304.7
Temperatura wrzenia w 0.04kPa: 117°C
Temperatura topnienia: 29-30°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.27
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 0.0002
Prężność par, Pa w temp.25°C: 0.016
Względna gęstość par (powietrze = 1): 10.5
Temperatura zapłonu: 90°C c.c.
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 3.98 (wartość obliczona) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy i skórę. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozpylania lub rozdrabniania substancji, a zwłaszcza jeżeli występuje ona w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Może ulec bioakumulacji w organizmach wodnych. Substancja dostaje się do środowiska w wyniku jej normalnego użytkowania, należy jednak unikać dodatkowych zrzutów substancji, np. poprzez nieodpowiednie zagospodarowanie odpadów. 

ADNOTACJE
Technical Tri-allate is an oily amber liquid.
Jeżeli produkt zawiera rozpuszczalniki, zapoznać się także z odpowiednimi kartami ICSC.
Rozpuszczalniki stosowane jako nośniki w preparatach handlowych mogą zmienić właściwości fizyczne i toksykologiczne substancji. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn, N; R: 22-43-48/22-50/53; S: (2)-24-37-60-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018