« back to the search result list(pl)  
BROMIAN(V) SODUICSC: 0196 (Kwiecień 2006)
Sól sodowa kwasu bromowego
CAS #: 7789-38-0
UN #: 1494
EINECS #: 232-160-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna, ale wzmaga palenie się innych substancji. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z substancjami palnymi lub czynnikami redukującymi.  NIE dopuszczać do kontaktu z substancjami palnymi i czynnikami redukującymi.    Użyć dużych ilości wody.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Patrz: Spożycie.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Biegunka. Uczucie senności. Trudności w oddychaniu. Nudności. Wymioty. Głuchota. Utrata przytomności. Patrz: Skutki długotrwałego lub powtarzanego narażenia.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić wodną zawiesinę węgla aktywnego. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE absorbować w trociny ani w inne materiały palne. Rozsypaną substancję zmieść do szczelnych pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam circlecancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz.
Powoduje uszkodzenie nerek i układu nerwowego w następstwie spożycia. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 5.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z substancjami palnymi oraz reduktorami. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. 
OPAKOWANIE
 
BROMIAN(V) SODU ICSC: 0196
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNE KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym bromowodoru. Substancja jest silnym utleniaczem. Reaguje gwałtownie z(ze) materiałami palnymi i redukującymi, paliwami, proszkami metali, smarem i związkami zawierającymi siarkę. To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: NaBrO3
Masa cząsteczkowa: 150.9
Rozkłada się w temp.381
Względna gęstość (woda = 1): 3.34
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 36.4  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Spożycie może mieć wpływ na nerki i układ nerwowy. Co może spowodować niewydolność nerek, depresję oddechową, utratę słuchu i neuropatie obwodowe. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, zwłaszcza jeżeli występuje ona w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Staje się wrażliwa na wstrząsy, jeśli zanieczyszczona jest substancjami organicznymi, metalami i węglem.
Spłukać zanieczyszczoną odzież (niebezpieczeństwo pożaru) dużą ilością wody. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018