« back to the search result list(pl)  
1,3-BIS(2,3-EPOKSYPROPOKSY)BENZENICSC: 0193 (Październik 2005)
Eter diglicydylowy-rezorcynolu
1,3-Diglicydylooksybenzen
CAS #: 101-90-6
EINECS #: 202-987-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, pianę gaśniczą, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.   

Patrz: SKUTKI DŁUGOTRWAŁEGO LUB POWTARZANEGO NARAŻENIA. UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do pojemników z pokrywą. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi zasadami, mocnymi kwasami oraz aminami. W chłodnym miejscu (<25°C). Chronić przed światłem. 
OPAKOWANIE
 
1,3-BIS(2,3-EPOKSYPROPOKSY)BENZEN ICSC: 0193
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
ŻÓŁTA PASTA LUB CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Substancja przypuszczlnie może tworzyć wybuchowe nadtlenki. (W)wchodzi w reakcję z kwasami, aminami, zasadami oraz silnymi utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C12H14O4
Masa cząsteczkowa: 222.2
Temperatura wrzenia w 0.0001kPa: 172°C
Temperatura topnienia: 32-33°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.21
Względna gęstość par (powietrze = 1): 7.7
Temperatura zapłonu: 113°C c.c. 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy. Substancja działa(ją) drażniąco na skórę i drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Podejrzewa się, że substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
MAK: wchłania się przez skórę (H); działa uczulająco na skórę (SH); kategoria rakotwórczości: 2 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Health effects reported on this card are for technical grade.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Przed destylacją należy przeprowadzić próbę na obecność nadtlenków i w razie ich wykrycia trzeba je usunąć. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn; R: 21/22-36/38-40-43-68-52/53; S: (2)-23-36/37-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018