« back to the search result list(pl)  
1,2-EPOKSYPROPANICSC: 0192 (Listopad 2009)
Tlenek propylenu
Tlenek propenu
Tlenek metyloetylenu
Metylooksiran
CAS #: 75-56-9
UN #: 1280
EINECS #: 200-879-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja skrajnie łatwopalna. Ogrzewanie powoduje wzrost ciśnienia i ryzyko wybuchu.  Mieszaniny par substancji z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. przez uziemienie sprzętu). NIE stosować sprężonego powietrza do napełniania, opróżniania oraz podczas pracy z substancją. NIE używać narzędzi wywołujących iskrzenie.  Użyć pianę odporną na alkohol, pianę gaśniczą, rozproszone prądy wodne.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W przypadku złego samopoczucia, zasięgnąć porady lekarza. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból gardła.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną w przypadku trudności w oddychaniu i/lub narastającej gorączki. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wentylacja. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych suchych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą suchego piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Skrajnie łatwopalna ciecz i pary
Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
Działa drażniąco na skórę i oczy
Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
Podejrzewa się, że powoduje raka
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Może działać szkodliwie w następstwie połknięcia i dostania się przez drogi oddechowe. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z kwasami, zasadami oraz silnymi utleniaczami. W suchym miejscu. W chłodnym miejscu (<25°C). W zamykanym pojemniku. Chronić przed światłem. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku. 
1,2-EPOKSYPROPAN ICSC: 0192
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
WYSOKO-LOTNA, BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. W wyniku przepływu, mieszania, itp. mogą powstawać ładunki elektrostatyczne. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja może gwałtownie ulegać polimeryzacji pod wpływem zasad, kwasów i chlorków metali. To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z chlorem, amoniakiem, silnymi utleniaczami oraz kwasami.(,) To generuje zagrożenie pożarem lub wybuchem. 

Wzór chemiczny: C3H6O / CH3CHCH2O
Masa cząsteczkowa: 58.1
Temperatura wrzenia: 34°C
Temperatura topnienia: -112°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.83
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 40
Prężność par, kPa at 20°C: 59
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.0
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.6
Temperatura zapłonu: -37°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 430°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.9-36.3
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.03
Lepkość: 0.34 mm²/s w temp.25°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. W przypadku połknięcia, substancja może powodować wymioty i prowadzić do zachłystowego zapalenia płuc. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Podejrzewa się, że substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 2 ppm.
TLV: (SEN); A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi).
EU-OEL: 2.4 mg/m3, 1 ppm jako TWA.
MAK: 4.8 mg/m3, 2 ppm; peak limitation category: I(2); działa uczulająco na skórę (SH); kategoria rakotwórczości: 4; grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F+, T; R: 45-46-12-20/21/22-36/37/38; S: 53-45; Nota: E 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018