« back to the search result list(pl)  
KWAS AZOTOWY(V)ICSC: 0183 (Listopad 2016)
CAS #: 7697-37-2
UN #: 2031
EINECS #: 231-714-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna, ale wzmaga palenie się innych substancji. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z substancjami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne.    NIE dopuszczać do kontaktu z materiałami niezgodnymi: Patrz: Zagrożenia Chemiczne  Użyć dużych ilości wody, ditlenek węgla. NIE stosować proszku gaśniczego, piany gaśniczej.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu substancji z wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Uczucie pieczenia. Skrócony oddech (zadyszka). Trudności w oddychaniu.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Ból. Żółte zabarwienie skóry. Poważne oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną. Fartuch.  Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Oparzenia ust i gardła. Uczucie pieczenia za mostkiem. Ból brzucha. Wymioty. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Nic nie pić. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE absorbować w trociny ani w inne materiały palne. Wentylacja. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość ostrożnie zneutralizować węglanem sodu. Następnie zmyć dużą ilością wody. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam circlecorr
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Może powodować korozję metali.
Może intensyfikować pożar; utleniacz.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Patrz: Adnotacje 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8; Ryzyko Dodatkowe UN: 5.1; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z substancjami palnymi, reduktorami, zasadami, chemikaliami organicznymi oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W chłodnym miejscu (<25°C). W suchym miejscu. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
KWAS AZOTOWY(V) ICSC: 0183
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DO ŻÓŁTEJ CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wytwarzanie toksycznych i drażniących dymów i gazów, w tym tlenków azotu. Substancja jest silnym utleniaczem. Reaguje gwałtownie z(ze) materiałami palnymi i redukującymi, takimi jak terpentyna, węgiel drzewny i alkohol. Substancja jest mocnym kwasem. Reaguje gwałtownie z zasadami i działa korodująco na metale. Co powoduje wytwarzanie łatwopalnego/ wybuchowego gazu (wodór - patrz: ICSC 0001). Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z związkami organicznymi.(,) 

Wzór chemiczny: HNO3
Masa cząsteczkowa: 63.0
Temperatura wrzenia: 121°C
Temperatura topnienia: -41.6°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.4
Rozpuszczalność w wodzie w temp.20°C: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, kPa at 20°C: 6.4
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.2
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.07
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -0.21  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Poważne skutki miejscowe w następstwie narażenia wszystkimi drogami narażenia. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. Wdychanie może spowodować reakcje podobne do astmy (RADS). Narażenie może spowodować uduszenie z powodu obrzęku gardła. Wdychanie w dużym stężeniu może spowodować zapalenie płuc i obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzające się lub długotrwałe narażenie inhalacyjne może mieć wpływ na zęby. Co może być przyczyną uszkodzenia zębów. Substancja może działać na górne drogi oddechowe i płuca.(,) Co może być przyczyną przewlekłego zapalenia dróg oddechowych i ograniczeń w funkcjonowaniu płuc. Mgły tego silnego kwasu nieorganicznego są rakotwórcze dla ludzi. Patrz: Adnotacje 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 2 ppm; TLV-STEL1 4 ppm.
EU-OEL: 2.6 mg/m3, 1 ppm jako STEL 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
IARC considers mists of strong inorganic acid to be carcinogenic (group 1). However there is no information available on the carcinogenicity of other physical forms of this substance. Therefore no classification for carcinogenicity under GHS has been applied.
NIGDY nie wlewać wody do substancji; w celu rozpuszczenia lub rozcieńczenia substancji, powoli dodawać ją do wody.
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem.
Spłukać zanieczyszczoną odzież (niebezpieczeństwo pożaru) dużą ilością wody. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: O, C; R: 8-35; S: (1/2)-23-26-36-45; Nota: B 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018