« back to the search result list(pl)  
METYLOHYDRAZYNAICSC: 0180 (Październik 2004)
Monometylohydrazyna
MMH
CAS #: 60-34-4
UN #: 1244
EINECS #: 200-471-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna. Liczne reakcje mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Mieszaniny par substancji z powietrzem są wybuchowe. Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z czynnikami utleniającymi lub tlenkami metali.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z silnymi czynnikami utleniającymi. NIE dopuszczać do kontaktu z gorącymi powierzchniami.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy.  Użyć dużych ilości wody, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Uczucie pieczenia. Kaszel. Nudności. Wymioty. Zasinienie warg, paznokci i skóry. Zawroty głowy. Ból głowy. Skrócony oddech (zadyszka). Trudności w oddychaniu. Drgawki. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Oparzenia skóry. Ból. Dalej patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Bóle skurczowe brzucha. Uczucie pieczenia. Zapaść lub wstrząs. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Ryzyko Dodatkowe UN: 3 i 8; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi kwasami, tlenkami metali, materiałami porowatymi oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. W atmosferze gazu obojętnego. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
METYLOHYDRAZYNA ICSC: 0180
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA, HIGROSKOPIJNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary dobrze mieszają się z powietrzem i tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. 

Zagrożenia chemiczne
Może wybuchnąć podczas ogrzewania lub w kontakcie z tlenkami metali. S(s)ubstancja może ulec samoistnemu zapaleniu się w kontakcie z powietrzem i materiałami porowatymi, takimi jak ziemia, azbest, drewno i tkaniny. Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących gazów/ dymów, w tym tlenków azotu. Substancja jest silnym czynnikiem redukującym. Reaguje gwałtownie z(ze) utleniaczami. To generuje zagrożenie pożarem. Substancja jest średnio mocną zasadą. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z mocnymi kwasami.(,) 

Wzór chemiczny: CH6N2 / CH3NHNH2
Masa cząsteczkowa: 46.1
Temperatura wrzenia: 87.5°C
Temperatura topnienia: -52.4°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.87
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, kPa at 20°C: 4.8
Względna gęstość par (powietrze = 1): 1.6
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.03
Temperatura zapłonu: -8.3°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 196°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 2.5-97
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -1.05  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy, wątrobę i krew.(,) Co może spowodować zaburzenia czynności wątroby i tworzenie się methemoglobiny. Narażenie na substancję w stężeniach znacznie przekraczających wartość NDS może spowodować śmierć. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na wątrobę i krew.(,) Co może być przyczyną zaburzeń czynnościowych wątroby i tworzenia methemoglobiny. Podejrzewa się, że substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.01 ppm.
TLV: (skin); A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi).
MAK: wchłania się przez skórę (H); działa uczulająco na skórę (SH); kategoria rakotwórczości: 2; grupa działania mutagennego na komórki rozrodcze: 3B 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Spłukać zanieczyszczoną odzież (niebezpieczeństwo pożaru) dużą ilością wody. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018