« back to the search result list(pl)  
IZOPROPYLOBENZENICSC: 0170 (Kwiecień 2014)
Kumen
(1-Metyloetylo)benzen
2-Fenylopropan
CAS #: 98-82-8
UN #: 1918
EINECS #: 202-704-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna.  W temperaturze powyżej 31°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Powyżej 31°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. przez uziemienie sprzętu).  Użyć proszek gaśniczy, pianę AFFF, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zawroty głowy. Zaburzenia koordynacji ruchów. Senność. Ból głowy.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Suchość skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie Patrz: Wdychanie. Zagrożenie aspiracją!  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny i sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flamecancer;health hazexcl mark;warnenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Łatwopalna ciecz i pary
Działa szkodliwie po połknięciu.
Podejrzewa się, że powoduje raka
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami oraz kwasami. W chłodnym miejscu (<25°C). Chronić przed światłem. Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. 
OPAKOWANIE
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
IZOPROPYLOBENZEN ICSC: 0170
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
W wyniku przepływu, mieszania, itp. mogą powstawać ładunki elektrostatyczne. 

Zagrożenia chemiczne
Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z kwasami oraz silnymi utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Może tworzyć wybuchowe nadtlenki. 

Wzór chemiczny: C9H12 / C6H5CH(CH3)2
Masa cząsteczkowa: 120.2
Temperatura wrzenia: 152°C
Temperatura topnienia: -96°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.90
Rozpuszczalność w wodzie, g/l w temp.20°C: 0.2 (bardzo słaba)
Prężność par, Pa w temp.20°C: 427
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.2
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.01
Temperatura zapłonu: 31°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 420°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 0.9-6.5
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 3.66
Lepkość: 0.85 mm²/s w temp.25°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
W przypadku połknięcia, substancja łatwo dostaje się do dróg oddechowych i może prowadzić do zachłystowego zapalenia płuc. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Narażenie na substancję w stężeniach znacznie przekraczających wartość NDS może spowodować utratę świadomości. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte dość wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Substancja może działać na wątrobę i górne drogi oddechowe.(,) Podejrzewa się, że substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 5 ppm.
TLV: A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi).
MAK: 50 mg/m3, 10 ppm; peak limitation category: II(4); wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 3B; grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C.
EU-OEL: 50 mg/m3, 10 ppm jako TWA; 250 mg/m3, 50 ppm jako STEL; (skóra) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Przed destylacją należy przeprowadzić próbę na obecność nadtlenków i w razie ich wykrycia trzeba je usunąć.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn, N; R: 10-37-51/53-65; S: (2)-24-37-61-62; Nota: C 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018