« back to the search result list(pl)  
SIARKOWODÓRICSC: 0165 (Kwiecień 2017)
Siarczek diwodoru
CAS #: 7783-06-4
UN #: 1053
EINECS #: 231-977-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja skrajnie łatwopalna.  Mieszaniny gazu z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych (np. poprzez uziemienie), jeśli substancja jest w stanie ciekłym. NIE stosować sprężonego powietrza do napełniania, opróżniania oraz podczas pracy z substancją.  Odciąć dopływ gazu, jeżeli nie jest to możliwe i nie ma zagrożenia dla otoczenia, dopuścić do wypalenia się substancji. W innych przypadkach gasić przy użyciu rozproszonych prądów wodnych, suchego proszku gaśniczego.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból głowy. Zawroty głowy. Nudności. Trudności w oddychaniu. Skrócony oddech (zadyszka). Nieregularny rytm serca. Drgawki. Utrata przytomności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  W razie potrzeby podać do oddychania tlen. Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Nie stosować sztucznego oddychania metodą usta-usta. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami.  W PRZYPADKU ODMROŻEŃ: przemyć dużą ilością wody, nie zdejmować ubrania. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.   

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon gazoszczelny łącznie z samodzielnym aparatem oddechowym. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zamknąć butlę, jeśli to możliwe. Wentylacja. Gaz usuwać przy pomocy mgłowych prądów wodnych. Odizolować zagrożony obszar do czasu usunięcia gazu. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flamecylinder;gasskull;toxicenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Skrajnie łatwopalny gaz
Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Wdychanie grozi śmiercią.
Powoduje poważne podrażnienie oczu
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.3; Ryzyko Dodatkowe UN: 2.1 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. W chłodnym miejscu (<25°C). W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zainstalować system stałego monitoringu z systemem alarmowym. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
SIARKOWODÓR ICSC: 0165
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY, SPRĘŻONY SKROPLONY GAZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU ZGNIŁYCH JAJ. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza i może przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. W wyniku przepływu, mieszania, itp. mogą powstawać ładunki elektrostatyczne. 

Zagrożenia chemiczne
Ogrzewanie substancji może spowodować gwałtowne jej spalenie lub wybuch. Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych gazów tlenków siarki. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na wiele metali i niektóre tworzywa sztuczne.(,) 

Wzór chemiczny: H2S
Masa cząsteczkowa: 34.1
Temperatura wrzenia: -60°C
Temperatura topnienia: -85°C
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.5
Względna gęstość par (powietrze = 1): 1.19
Temperatura zapłonu: gaz łatwopalny
Temperatura samozapłonu: 270°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 3.9-45.5
Prężność par, kPa at 20°C: 1880
Względna gęstość (woda = 1): 0.92  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Szybkie odparowanie cieczy może spowodować odmrożenia. Substancja działa(ją) drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Wdychanie tego gazu może spowodować obrzęk płuc. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. Patrz: Adnotacje. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Narażenie może spowodować utratę świadomości. Narażenie może spowodować śmierć. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie tego gazu w powietrzu zostanie osiągnięte bardzo szybko w przypadku rozszczelnienia zbiornika. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 1 ppm; TLV-STEL1 5 ppm.
MAK: 7.1 mg/m3, 5 ppm; peak limitation category: I(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C.
EU-OEL: 7 mg/m3, 5 ppm jako TWA; 14 mg/m3, 10 ppm jako STEL 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i są wzmagane przez wysiłek fizyczny.
Odpoczynek i obserwacja medyczna są zatem niezbędne.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
Since the warning effect of the odour may be absent above the OEL (paralysis of the olfactory nerve), there is considerable risk of intoxication. The odour cannot be relied on as an adequate warning of the presence of hydrogen sulfide. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F+, T+, N; R: 12-26-50; S: (1/2)-9-16-36-38-45-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018