« back to the search result list(pl)  
HEKSAMETYLOFOSFOROTRIAMIDICSC: 0162 (Kwiecień 2017)
Heksametylofosforoamid
Heksametylofosfamid
CAS #: 680-31-9
EINECS #: 211-653-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ!  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy   Stosować okulary ochronne lub osłonę twarzy.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Ciecz zabsorbować piaskiem lub innym obojętnym absorbentem. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Podejrzewa się, że powoduje raka
Może powodować wady genetyczne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
Wentylacja podłogowa. NIE przechowywać razem z kwasami oraz utleniaczami. 
OPAKOWANIE
 
HEKSAMETYLOFOSFOROTRIAMID ICSC: 0162
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA RUCHLIWA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania i spalania. (W)wchodzi w reakcję z kwasami oraz utleniaczami.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym tlenków fosforu i tlenków azotu. 

Wzór chemiczny: C6H18N3OP / {(CH3)2N}3P(O)
Masa cząsteczkowa: 179.2
Temperatura wrzenia: 232°C
Temperatura topnienia: 7.2°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.03
Rozpuszczalność w wodzie: bardzo dobra
Prężność par, Pa w temp.20°C: 4
Względna gęstość par (powietrze = 1): 6.18
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00
Temperatura zapłonu: 105°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i przez skórę. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Narażenie w dużych stężeniach może spowodować skutki w układzie nerwowym, kidneys i respiratory tract. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na układ oddechowy, nerki i jądra.(,) Podejrzewa się, że substancja jest rakotwórcza dla ludzi. Może powodować wady genetyczne u ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (skin); A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi).
MAK: wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 2; grupa działania mutagennego na komórki rozrodcze: 2 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
See ICSC 0695. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T; R: 45-46; S: 53-45 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018