« back to the search result list(pl)  
2,2'-METYLENOBIS(3,4,6-TRICHLOROFENOL)ICSC: 0161 (Czerwiec 2012)
Heksachlorofen
CAS #: 70-30-4
UN #: 2875
EINECS #: 200-733-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! UNIKAĆ NARAŻENIA W CZASIE KARMIENIA PIERSIĄ! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Patrz: Spożycie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować osłonę twarzy.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie Nudności. Wymioty. Biegunka. Uczucie senności. Spadek ciśnienia krwi. Drgawki. Zobacz: Skutki krótkotrwałego narażenia Objawy narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zapewnić odpoczynek. Wypić wodną zawiesinę węgla aktywnego. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do szczelnych pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Działa toksycznie po połknięciu.
Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
Może powodować reakcję alergiczną skóry
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.
Może powodować uszkodzenie układu nerwowego i nerwu wzrokowego.
Może powodować uszkodzenie układu nerwowego i nerwu wzrokowego w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia .
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
2,2'-METYLENOBIS(3,4,6-TRICHLOROFENOL) ICSC: 0161
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZWONNY BIAŁY KRYSTALICZNY PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania i spalania. Co powoduje wytwarzanie toksycznych i drażniących dymów, w tym chlorowodoru. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C13H6Cl6O2 / C6H(OH)Cl3CH2Cl3(OH)C6H
Masa cząsteczkowa: 406.9
Temperatura topnienia: 164-165°C
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 7.54 (wartość obliczona) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja może szkodliwie działać na układ nerwowy i nerw wzrokowy.(,) Co może spowodować zaburzenia rytmu serca, niewydolność oddechową i ślepotę. Skutki narażenia mogą być opóźnione aż do 48h w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Uciążliwe stężenie pyłu w powietrzu zostanie osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Substancja może działać na układ nerwowy i nerw wzrokowy.(,) Co może być przyczyną uszkodzenia tkanek i ślepoty. Może upośledzać płodność ludzi lub powodować wady rozwojowe płodu. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Może ulec bioakumulacji w łańcuchu pokarmowym, na przykład w organizmach wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 24/25-50/53; S: (1/2)-20-37-45-60-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018