« back to the search result list(pl)  
GLUTARALDEHYDICSC: 0158 (Kwiecień 2017)
1,5-Pentanodial
Aldehyd glutarowy
Glutaral
1,3-Diformylopropan
CAS #: 111-30-8
UN #: 2810
EINECS #: 203-856-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    Patrz: Zagrożenia Chemiczne.    W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! PIERWSZA POMOC: STOSOWAĆ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ. 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Krwawienie z nosa. Trudności w oddychaniu. Dalej patrz: Spożycie.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukiwać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic, przez co najmniej 15 minut. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia. Uszkodzenie rogówki.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Nudności. Biegunka. Wymioty.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Ciecz zabsorbować piaskiem lub innym obojętnym absorbentem. Pozostałość zmyć dużą ilością wody. Przechowywać i usuwać substancję zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
Działa drażniąco na skórę i oczy
Może powodować reakcję alergiczną skóry
Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
Wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. W zamykanym pojemniku. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt, materiałami niezgodnymi oraz aminami. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami oraz mocnymi zasadami. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed światłem. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
GLUTARALDEHYD ICSC: 0158
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
KLAROWNA LEPKA BEZBARWNA CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Substancja jest silnym czynnikiem redukującym. Reaguje z(ze) mocnymi zasadami, mocnymi kwasami i silnymi utleniaczami. 

Wzór chemiczny: C5H8O2 / OHC(CH2)3CHO
Masa cząsteczkowa: 100.1
Rozkłada się w temp.187-189
Temperatura topnienia: -14°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.7
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, kPa at 20°C: 2.3
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.5
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -0.22  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte dość wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Powtarzające się lub długotrwałe wdychanie może powodować astmę. Patrz: Adnotacje 


Normatywy Higieniczne
TLV-STEL1 0.05 ppm.
TLV: (SEN); A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: 0.21 mg/m3, 0.05 ppm; peak limitation category: I(2); działa uczulająco na drogi oddechowe i skórę (SAH); kategoria rakotwórczości: 4; grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
The applying occupational exposure limit value should not be exceeded during any part of the working exposure.
Objawy astmy często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym.
Każdy, u kogo wystąpiły objawy astmy z powodu narażenia na substancję, powinien unikać wszelkiego dalszego z nią kontaktu.
See ICSC 0352. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 23/25-34-42/43-50; S: (1/2)-26-36/37/39-45-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018