« back to the search result list(pl)  
ETYLOAMINAICSC: 0153 (Wrzesień 2002)
Etanoamina
Aminoetan
CAS #: 75-04-7
UN #: 1036
EINECS #: 200-834-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja skrajnie łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Mieszaniny gazu z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy.  Odciąć dopływ gazu, jeżeli nie jest to możliwe i nie ma zagrożenia dla otoczenia, dopuścić do wypalenia się substancji. W innych przypadkach gasić przy użyciu suchego proszku gaśniczego, ditlenku węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Trudności w oddychaniu. Ból gardła.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami. Stosować odzież ochronną.  W PRZYPADKU ODMROŻEŃ: przemyć dużą ilością wody, nie zdejmować ubrania. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.   

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wentylacja. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. NIGDY nie kierować strumienia wody na płyn. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.1 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. W chłodnym miejscu (<25°C). 
OPAKOWANIE
 
ETYLOAMINA ICSC: 0153
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY SPRĘŻONY SKROPLONY GAZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza i może przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych gazów, w tym tlenków azotu. Roztwór jest mocną zasadą. Reaguje z kwasami i działa korodująco. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami oraz związkami organicznymi.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na wiele metali nieżelaznych i tworzywo sztuczne.(,) 

Wzór chemiczny: C2H5NH2 / C2H7N
Masa cząsteczkowa: 45.1
Temperatura wrzenia: 16.6°C
Temperatura topnienia: -81°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.7 (ciecz)
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, kPa at 20°C: 121
Względna gęstość par (powietrze = 1): 1.55
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.66
Temperatura zapłonu: -17°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 385°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 3.5-14
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -0.27/-0.08 (wartość obliczona)
Przewodnictwo elektryczne: 7.0x10e5 pS/m  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Szybkie odparowanie cieczy może spowodować odmrożenia. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie tego gazu w powietrzu zostanie osiągnięte bardzo szybko w przypadku rozszczelnienia zbiornika. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 5 ppm; TLV-STEL1 15 ppm.
TLV: (skin).
MAK: 9.4 mg/m3, 5 ppm; peak limitation category: I(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: D.
EU-OEL: 9.4 mg/m3, 5 ppm jako TWA 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Ethylamine is available commercially also in the form of 50-70% aqueous solution (UN number: 2270).
Odwrócić butlę w ten sposób, aby miejsce przecieku znalazło się na górze w celu uniknięcia wycieku gazu w stanie skroplonym. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F+, Xi; R: 12-36/37; S: (2)-16-26-29 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018