« back to the search result list(pl)  
TLENICSC: 0138 (Październik 1999)
CAS #: 7782-44-7
UN #: 1072
EINECS #: 231-956-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna, ale wzmaga palenie się innych substancji. Ogrzewanie powoduje wzrost ciśnienia i ryzyko wybuchu.    NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z materiałami łatwopalnymi.    W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Zawroty głowy. Ból gardła. Zaburzenia widzenia. Patrz: Adnotacje.    Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra      
Oczy   Stosować gogle ochronne.   
Spożycie      

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Wentylacja. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.2; Ryzyko Dodatkowe UN: 5.1 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z substancjami palnymi oraz reduktorami. W chłodnym miejscu (<25°C). 
OPAKOWANIE
 
TLEN ICSC: 0138
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZWONNY SPRĘŻONY GAZ. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja jest silnym utleniaczem. Reaguje z(ze) materiałami palnymi i redukującymi. To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: O2
Masa cząsteczkowa: 32.0
Temperatura wrzenia: -183°C
Temperatura topnienia: -218.4°C
Rozpuszczalność w wodzie, ml/100ml w temp.20°C: 3.1
Względna gęstość par (powietrze = 1): 1.1
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.65  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
W wysokich stężeniach działa(ją) drażniąco na drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy, płuca i oczy.(,) 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzające się lub długotrwałe narażenie inhalacyjne na wysokie stężenia może mieć wpływ na płuca. 


Normatywy Higieniczne
 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Inhalation symptoms are characteristic of exposure to extremely high concentrations only.
See also ICSC0880 Oxygen refrigerated liquid (cryogenic liquid). 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: O; R: 8; S: (2)-17 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018