« back to the search result list(pl)  
DITLENEK CHLORUICSC: 0127 (Październik 1999)
Tlenek chloru
Nadtlenek chloru
Tlenek chloru(IV)
CAS #: 10049-04-4
EINECS #: 233-162-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna, ale wzmaga palenie się innych substancji. Liczne reakcje mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu.  Ryzyko pożaru i wybuchu. Patrz: Zagrożenia Chemiczne.  NIE dopuszczać do kontaktu z substancjami palnymi.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. NIE narażać na wstrząsy lub tarcie.  W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból głowy. Trudności w oddychaniu. Nudności. Skrócony oddech (zadyszka). Ból gardła. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować system zamknięty lub wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie      

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wentylacja. Gaz usuwać przy pomocy mgłowych prądów wodnych. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym, jeżeli wewnątrz budynku. NIE przechowywać razem z substancjami palnymi oraz reduktorami. W chłodnym miejscu (<25°C). Chronić przed światłem. Wentylacja podłogowa. 
OPAKOWANIE
 
DITLENEK CHLORU ICSC: 0127
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
CZERWONO-ŻÓŁTY GAZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza. 

Zagrożenia chemiczne
Może wybuchnąć podczas ogrzewania lub pod wpływem promieni słonecznych lub pod wpływem wstrząsu lub pod wpływem iskry. Substancja jest silnym utleniaczem. Reaguje z(ze) materiałami palnymi i redukującymi. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z związkami organicznymi, fosforem, wodorotlenkiem potasu oraz siarką.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. (W)wchodzi w reakcję z wodą.(,) Co powoduje wytwarzanie kwasu solnego, I i kwasu chlorowego. 

Wzór chemiczny: ClO2
Masa cząsteczkowa: 67.5
Temperatura wrzenia: 11°C
Temperatura topnienia: -59°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.6 (ciecz, 0°C)
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.8
Prężność par, kPa at 20°C: 101
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.3
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: >10 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Wdychanie tego gazu może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. Narażenie na substancję w stężeniach znacznie przekraczających wartość NDS może spowodować śmierć. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie tego gazu w powietrzu zostanie osiągnięte bardzo szybko w przypadku rozszczelnienia zbiornika. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na płuca.(,) Co może być przyczyną przewlekłego zapalenia oskrzeli. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (ceiling value):.
TLV-STEL1 0.1 ppm.
MAK: 0.28 mg/m3, 0.1 ppm; peak limitation category: I(1); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja może stanowić zagrożenie dla środowiska. Szczególną uwagę należy zwrócić na organizmy wodne. 

ADNOTACJE
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i są wzmagane przez wysiłek fizyczny.
Odpoczynek i obserwacja medyczna są zatem niezbędne.
Należy rozważyć natychmiastowe zastosowanie odpowiedniej terapii inhalacyjnej przez lekarza lub osoby upoważnione.
Spłukać zanieczyszczoną odzież (niebezpieczeństwo pożaru) dużą ilością wody.
Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego nie mogą być przekroczone w żadnym momencie czasu pracy. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: O, T+, N; R: 6-8-26-34-50; S: (1/2)-23-26-28-36/37/39-38-45-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018