« back to the search result list(pl)  
CHLORICSC: 0126 (Marzec 2009)
CAS #: 7782-50-5
UN #: 1017
EINECS #: 231-959-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna, ale wzmaga palenie się innych substancji. Liczne reakcje mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu.  Ryzyko pożaru i wybuchu. Patrz: Zagrożenia Chemiczne.    NIE dopuszczać do kontaktu z materiałami niezgodnymi: Patrz: Zagrożenia Chemiczne  W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. NIE dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Skrócony oddech (zadyszka). Świszczący oddech. Trudności w oddychaniu. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować ochronę dróg oddechowych, system zamknięty lub wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Patrz: Adnotacje. 
Skóra W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z CIECZĄ: ODMROŻENIA. Zaczerwienienie. Uczucie pieczenia. Ból. Oparzenia skóry.  Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami. Stosować odzież ochronną.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Łzawienie oczu. Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.   

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon gazoszczelny łącznie z samodzielnym aparatem oddechowym. Wentylacja. Zamknąć butlę, jeśli to możliwe. Odizolować zagrożony obszar do czasu usunięcia gazu. NIGDY nie kierować strumienia wody na płyn. Gaz usuwać przy pomocy mgłowych prądów wodnych. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cylinder;gasflam circlecorrskull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.
Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Wdychanie grozi śmiercią.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Drogą oddechowąMoże powodować uszkodzenie płuc w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia .
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.3; Ryzyko Dodatkowe UN: 5.1 i 8 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym, jeżeli wewnątrz budynku. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W chłodnym miejscu (<25°C). W suchym miejscu. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Specjalnie izolowana butla.
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
CHLOR ICSC: 0126
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
ZIELONKAWO-ŻÓŁTY SPRĘŻONY SKROPLONY GAZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza. 

Zagrożenia chemiczne
Roztwór wodny jest mocnym kwasem. Reaguje gwałtownie z zasadami i działa korodująco. Substancja jest silnym utleniaczem. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z substancjami palnymi oraz czynnikami redukujacymi.(,) Substancja reaguje z większością związków organicznych i nieorganicznych, powodując zagrożenie pożarowe i wybuchowe. Działa niszcząco na metale, niektóre rodzaje tworzyw sztucznych, gumę i powłoki ochronne.(,) 

Wzór chemiczny: Cl2
Masa cząsteczkowa: 70.9
Temperatura wrzenia: -34°C
Temperatura topnienia: -101°C
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.7
Prężność par, kPa at 20°C: 673
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.5  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Poważne w następstwie narażenia wszystkimi drogami narażenia. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Łzawienie. Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Szybkie odparowanie cieczy może spowodować odmrożenia. Wdychanie może spowodować reakcje podobne do astmy. Wdychanie może spowodować zapalenie płuc. Wdychanie może spowodować obrzęk płuc, ale tylko po wcześniejszych skutkach działania żrącego na oczy i/lub drogi oddechowe. Patrz: Adnotacje. Narażenie może spowodować śmierć. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
W przypadku rozszczelnienia zbiornika, szkodliwe stężenie gazu w powietrzu zostanie osiągnięte bardzo szybko. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na układ oddechowy i płuca.(,) Co może być przyczyną przewlekłego zapalenia i zaburzeń czynnościowych. Substancja może działać na zęby.(,) Co może być przyczyną nadżerki. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.1 ppm; TLV-STEL1 0.4 ppm.
TLV: A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: peak limitation category: I(1); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C.
EU-OEL: 1.5 mg/m3, 0.5 ppm jako STEL 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
Należy rozważyć natychmiastowe zastosowanie odpowiedniej terapii inhalacyjnej przez lekarza lub osoby upoważnione.
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem.
NIGDY nie używać substancji w pobliżu ognia, gorących powierzchni ani podczas spawania.
NIE rozpylać wody na nieszczelną butlę/cylinder (ryzyko korozji).
Zapobiec wyciekowi skroplonego gazu poprzez odwrócenie nieszczelnego pojemnika, tak aby miejsce wycieku znalazło się u góry. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 23-36/37/38-50; S: (1/2)-9-45-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018