« back to the search result list(pl)  
WŁÓKNA CERAMICZNE (GLINOKRZEMIANOWE)ICSC: 0123 (Czerwiec 2012)
Ogniotrwałe włókna ceramiczne
CAS #: 142844-00-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna.        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych. Unikać wdychania pyłu.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie. Świąd.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie Nie oczekuje się objawów ostrych.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. SzczelnychZebrać próżniowo przy pomocy specjalistycznego sprzętu (patrz: Adnotacje) lub ostrożnie zamieść do pojemników. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cancer;health haz
UWAGA
Podejrzewa się, że powoduje raka
Drogą oddechowąMoże powodować uszkodzenie płuc w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia . 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
W suchym miejscu. 
OPAKOWANIE
 
WŁÓKNA CERAMICZNE (GLINOKRZEMIANOWE) ICSC: 0123
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZWONNE, BEZBARWNE DO KREMOWEGO, KRYSTALICZNE CIAŁO STAŁE. POWYŻEJ 1000°C PRZEKSZTAŁCA SIĘ W MATERIAŁ KRYSTALICZNY. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
 


Temperatura topnienia: 1700-2040°C
Gęstość : 2.6-2.7 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Narażenie występuje głównie poprzez drogi oddechowe. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Może powodować podrażnienie mechaniczne dróg oddechowych, oczu i skóry. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzane lub przedłużone narażenie może oddziaływać na płuca Podejrzewa się, że substancja jest rakotwórcza dla ludzi. Patrz: Adnotacje 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.2 f/cc.
TLV: (patrz: Adnotacje); A2 (czynniki o podejrzanym działaniu rakotwórczym na ludzi).
MAK: kategoria rakotwórczości: 2.
EU-OEL: 0.3 włókna/ml jako TWA; (patrz: Adnotacje) 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
NIGDY nie używać domowego odkurzacza do usuwania substancji, użyć tylko specjalistycznego sprzętu.
Periodic medical evaluation of exposed workers is recommended.
Crystalline materials, such as crystalline silica, produced from ceramic fibres when heated over 1000° C present a possibly increased risk of lung cancer to workers.
The TLV value applies to fibres longer than 5µm with an aspect ratio equal to or greater than 3:1 as determined by the membrane filter method at 400-450X magnification (4-mm objective) using phase-contrast illumination.
According to Directive 2017/2398, this EU-OEL applies for refractory ceramic fibers which are carcinogens within the meaning of point (i) of Article 2(a) of Directive 2004/37/EC: a substance or mixture which meets the criteria for classification as a category 1A or 1B carcinogen set out in Annex I to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council.
The European Commission Scientific Committee on Occupational Exposure Limits classified refractory ceramic fibres as carcinogen group C (genotoxic carcinogens for which a practical threshold is supported.) 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T; R: 49-38; S: 53-45; Nota: A, R 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018