« back to the search result list(pl)  
HEKSANO-6-LAKTAMICSC: 0118 (Listopad 2009)
Kaprolaktam
Heksahydro-2H-azepin-2-on
Laktam aminokapronowy
epsilon-Kaprolaktam
CAS #: 105-60-2
EINECS #: 203-313-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    Użyć pianę gaśniczą, proszek gaśniczy, ditlenek węgla, dużych ilości wody.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Bóle skurczowe brzucha. Zawroty głowy. Ból głowy. Dezorientacja.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Nudności. Wymioty. Ból brzucha. Biegunka.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Pozwolić zastygnąć. Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość zmyć dużą ilością wody. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warn
UWAGA
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na skórę i oczy
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. W suchym miejscu. 
OPAKOWANIE
 
HEKSANO-6-LAKTAM ICSC: 0118
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BIAŁE HIGROSKOPIJNE KRYSZTAŁY LUB PŁATKI. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym tlenków azotu i amoniaku. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów. 

Wzór chemiczny: C6H11NO
Masa cząsteczkowa: 113.2
Temperatura wrzenia: 267°C
Temperatura topnienia: 70°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.02
Rozpuszczalność w wodzie: dobra
Prężność par, Pa w temp.25°C: 0.26
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.91
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.0
Temperatura zapłonu: 125 °C o.c.
Temperatura samozapłonu: 375°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.4-8
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -0.19  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej aerozoli. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na skórę, oczy i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Substancja może działać na układ nerwowy i wątrobę.(,) 


Normatywy Higieniczne
TLV: 5 mg/m3, jako TWA; A5 (czynniki nie podejrzane o działanie rakotwórcze u ludzi).
MAK: (frakcja wdychalna): 5 mg/m3; peak limitation category: I(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C.
EU-OEL: 10 mg/m3 jako TWA; 40 mg/m3 jako STEL 

ŚRODOWISKO
Substancja dostaje się do środowiska w wyniku jej normalnego użytkowania, należy jednak unikać dodatkowych zrzutów substancji, np. poprzez nieodpowiednie zagospodarowanie odpadów. 

ADNOTACJE
The substance is usually used, stored and transported in liquefied (molten) form at about 80°C. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn; R: 20/22-36/37/38; S: (2) 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018