« back to the search result list(pl)  
BROMOMETANICSC: 0109 (Listopad 2009)
Bromek metylu
Monobromometan
CAS #: 74-83-9
UN #: 1062
EINECS #: 200-813-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja jest palna w określonych warunkach. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z aluminium, cynkiem, magnezem lub tlenem.  NIE używać otwartego ognia. NIE dopuszczać do kontaktu z aluminium, cynkiem, magnezem i czystym tlenem.    Odciąć dopływ gazu, jeżeli nie jest to możliwe i nie ma zagrożenia dla otoczenia, dopuścić do wypalenia się substancji. W innych przypadkach gasić przy użyciu odpowiednich środków gaśniczych.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. 

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! PIERWSZA POMOC: STOSOWAĆ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ. 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Zawroty głowy. Ból głowy. Ból brzucha. Wymioty. Osłabienie. Skrócony oddech (zadyszka). Dezorientacja. Halucynacje. Utrata zdolności mówienia. Zaburzenia koordynacji ruchów. Drgawki. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Uczucie mrowienia. Świąd. Uczucie pieczenia. Zaczerwienienie. Pęcherze. Ból. W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z CIECZĄ: ODMROŻENIA. Dalej patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami. Stosować odzież ochronną.  Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. W PRZYPADKU ODMROŻEŃ: przemyć dużą ilością wody, nie zdejmować ubrania. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie. Przejściowa utrata wzroku.  Stosować gogle ochronne, osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie      

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wentylacja. NIGDY nie kierować strumienia wody na płyn. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cylinder;gasskull;toxiccancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Działa toksycznie w następstwie wdychania .
Działa drażniąco na skórę i oczy
Powoduje uszkodzenie płuc, nerek i ośrodkowego układu nerwowego w następstwie wdychania.
Powoduje uszkodzenie narządów (wątroby, nerek i ośrodkowego układu nerwowego ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie inhalacyjne.
Szkodzi zdrowiu publicznemu i środowisku poprzez niszczenie ozonu w górnych warstwach atmosfery. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.3 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym, jeżeli wewnątrz budynku. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, aluminium oraz butlami z tlenem. W chłodnym miejscu (<25°C). Wentylacja podłogowa. 
OPAKOWANIE
 
BROMOMETAN ICSC: 0109
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZWONNY BEZBARWNY SPRĘŻONY SKROPLONY GAZ. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza i może gromadzić się w dolnych partiach pomieszczeń wypierając tlenu. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym bromowodoru, bromu i tlenobromku węgla. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) Działa niszcząco na wiele metali w obecności wody.(,) Działa niszcząco na aluminium, cynk i magnez.(,) Co powoduje wytwarzanie związków piroforycznych. To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: CH3Br
Masa cząsteczkowa: 94.9
Temperatura wrzenia: 4°C
Temperatura topnienia: -94°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.7 (ciecz, 0°C)
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 1.5
Prężność par, kPa at 20°C: 1893
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.3
Temperatura zapłonu: 194°C
Temperatura samozapłonu: 537°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 10-16
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.19  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i przez skórę, również w postaci par. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
W postaci cieczy, działa(ją) silnie drażniąco na skórę. W postaci cieczy, działa(ją) drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Wdychanie może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. Szybkie odparowanie cieczy może spowodować odmrożenia. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy i nerki.(,) Skutki narażenia mogą być opóźnione aż do 48h w stosunku do czasu ekspozycji. Narażenie w dużych stężeniach może spowodować śmierć. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie tego gazu w powietrzu zostanie osiągnięte bardzo szybko w przypadku rozszczelnienia zbiornika. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na układ nerwowy, nerki i wątrobę.(,) Co może być przyczyną zaburzeń czynnościowych. Badania na zwierzętach wykazały, że substancja prawdopodobnie działa szkodliwie na płodność ludzi lub na dziecko w łonie matki. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 1 ppm.
TLV: (skin); A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: peak limitation category: I(2); kategoria rakotwórczości: 3B; grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Avoid release to the environment because of its impact on the ozone layer. Substancja dostaje się do środowiska w wyniku jej normalnego użytkowania, należy jednak unikać dodatkowych zrzutów substancji, np. poprzez nieodpowiednie zagospodarowanie odpadów. 

ADNOTACJE
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
Toxic effects on the nervous system may be delayed for several hours.
Należy rozważyć natychmiastowe zastosowanie odpowiedniej terapii inhalacyjnej przez lekarza lub osoby upoważnione.
Odwrócić butlę w ten sposób, aby miejsce przecieku znalazło się na górze w celu uniknięcia wycieku gazu w stanie skroplonym. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 23/25-36/37/38-48/20-68-50-59; S: (1/2)-15-27-36/39-38-45-59-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018