« back to the search result list(pl)  
TRICHLORO(FENYLO)METANICSC: 0105 (Listopad 2008)
Fenylochloroform
(Trichlorometylo)benzen
alfa,alfa,alfa-Trichlorotoluen
CAS #: 98-07-7
UN #: 2226
EINECS #: 202-634-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    Użyć suchy proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.   

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Skrócony oddech (zadyszka).  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Oparzenia.  Stosować gogle ochronne, osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Kaszel. Ból gardła.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. W razie złego samopoczucia zasięgnąć porady medycznej. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wentylacja. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą suchego piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wdychanie grozi śmiercią.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Powoduje podrażnienie skóry.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
Może powodować raka.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Powoduje uszkodzenie narządów (płuc ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie inhalacyjne.
Drogą pokarmowąMoże powodować uszkodzenie wątroby, nerek i tarczycy w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia .
Może działać szkodliwie w następstwie połknięcia i dostania się przez drogi oddechowe. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt oraz materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. Wentylacja podłogowa. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
TRICHLORO(FENYLO)METAN ICSC: 0105
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DO ŻÓŁTEJ DYMIĄCA OLEISTA CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania i w kontakcie z kwasami i wodą.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym chlorowodoru. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami, aminami oraz metalami lekkimi.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. W kontakcie z powietrzem wytwarza chlorowodór (patrz ICSC 0163). Działa niszcząco na tworzywo sztuczne.(,) 

Wzór chemiczny: C7H5Cl3 / C6H5CCl3
Masa cząsteczkowa: 195.5
Temperatura wrzenia: 221°C
Temperatura topnienia: -5°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.4
Rozpuszczalność w wodzie: reaguje z wodą
Prężność par, Pa w temp.20°C: 20
Względna gęstość par (powietrze = 1): 6.8
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00
Temperatura zapłonu: 108°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 211°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.92
Lepkość: 1.7 mm²/s w temp.20°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na skórę i drogi oddechowe. Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy. W przypadku połknięcia, substancja może powodować wymioty i prowadzić do zachłystowego zapalenia płuc. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na płuca, wątrobę, nerki i tarczycę.(,) Substancja jest prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (ceiling value):.
TLV-STEL1 0.1 ppm.
(skin); A2 (czynniki o podejrzanym działaniu rakotwórczym na ludzi).
MAK: wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 1 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Chociaż mieszaniny par substancji z powietrzem są palne, to ich zapłon jest możliwy jedynie w określonych warunkach .
Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego nie mogą być przekroczone w żadnym momencie czasu pracy.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Zwrócić się o pomoc medyczną w przypadku trudności w oddychaniu i/lub narastającej gorączki. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T; R: 45-22-23-37/38-41; S: 53-45; Nota: E 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018