« back to the search result list(pl)  
BENZO[a]PIRENICSC: 0104 (Kwiecień 2014)
3,4-Benzopiren
Benzo(d,e,f)chryzen
CAS #: 50-32-8
UN #: 3077
EINECS #: 200-028-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

Patrz: Adnotacje. UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować system zamknięty i wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy   Stosować okulary ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. Rozsypaną substancję zmieść do szczelnych pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Może powodować reakcję alergiczną skóry
Może powodować raka.
Może powodować wady genetyczne
Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 9; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. W chłodnym miejscu (<25°C). W suchym miejscu. 
OPAKOWANIE
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
BENZO[a]PIREN ICSC: 0104
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
PALE YELLOW KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
(W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów. 

Wzór chemiczny: C20H12
Masa cząsteczkowa: 252.3
Temperatura wrzenia: 496°C
Temperatura topnienia: 178.1°C
Gęstość (w temp.20°C): 1.4 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: < 0.1 (słaba)
Prężność par w temp.20°C: nieistotna
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 6.04  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Narażenie występuje głównie poprzez drogi oddechowe. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Substancja jest rakotwórcza dla ludzi. Może powodować dziedziczne wady genetyczne w ludzkich komórkach rozrodczych. Może upośledzać płodność ludzi lub powodować wady rozwojowe płodu. 


Normatywy Higieniczne
TLV: A2 (czynniki o podejrzanym działaniu rakotwórczym na ludzi); DSB.
MAK: wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 2; grupa działania mutagennego na komórki rozrodcze: 2 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Może ulec bioakumulacji w rybach, roślinach i mięczakach. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Dane na temat wpływu substancji na zdrowie ludzi są niewystarczajace, dlatego należy zachować jak największą ostrożność.
Benzo(a)pyrene is present as a component of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the environment, usually resulting from the incomplete combustion or pyrolysis of organic matters, especially fossil fuels and tobacco. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 45-46-60-61-43-50/53; S: 53-45-60-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018