« back to the search result list(pl)  
3-(2,3-EPOKSYPROPOKSY)PROPENICSC: 0096 (Maj 2018)
Eter allilowo-glicydylowy
((2-Propenylooksy)metylo)oksiran
Eter allilowo-2,3-epoksypropylowy
1-(Allilooksy)-2,3-epoksypropan
CAS #: 106-92-3
UN #: 2219
EINECS #: 203-442-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna.  W temperaturze powyżej 48°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Powyżej 48°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  Użyć proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla, wodę.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Uczucie pieczenia. Senność. Apatia.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Suchość skóry. Zaczerwienienie. Ból. Pęcherze.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy, gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia. Ból głowy. Otępienie. Uczucie senności. Nudności. Wymioty.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Wentylacja. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą obojętnego absorbenta. Pozostałość zmyć dużą ilością wody. Przechowywać i usuwać substancję zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flamecorrskull;toxiccancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Łatwopalna ciecz i pary
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa toksycznie w następstwie wdychania .
Działa drażniąco na skórę
Może powodować reakcję alergiczną skóry
Powoduje poważne uszkodzenie oczu
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
Podejrzewa się, że powoduje raka
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi zasadami oraz mocnymi kwasami. W chłodnym miejscu (<25°C). Chronić przed światłem. 
OPAKOWANIE
 
3-(2,3-EPOKSYPROPOKSY)PROPEN ICSC: 0096
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Substancja przypuszczlnie może tworzyć wybuchowe nadtlenki. Substancja może szybko ulegać polimeryzacji. Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych gazów. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami, kwasami oraz zasadami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: C6H10O2
Masa cząsteczkowa: 114.2
Temperatura wrzenia: 154°C
Temperatura topnienia: -100°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.97
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml: 14 (łatwa rozpuszczalność)
Prężność par, kPa at 25°C: 0.63
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.9
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.02
Temperatura zapłonu: 45°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 264°C
Granice stężeń wybuchowych, % vol w powietrzu: patrz: Adnotacje
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.46 (szacowana wartość) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja żrąca. Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Wdychanie par może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. Narażenie może spowodować depresję ośrodkowego układu nerwowego. Narażenie może spowodować obniżenie świadomości. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Może powodować wady genetyczne u ludzi. Badania na zwierzętach wykazały, że substancja prawdopodobnie działa szkodliwie na płodność ludzi lub na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 1 ppm.
TLV: A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: kategoria rakotwórczości: 2; wchłania się przez skórę (H); działa uczulająco na skórę (SH) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
W piśmiennictwie nie znaleziono danych dotyczących granic wybuchowości, ale jest to substancja palna o temperaturze zapłonu < 61°C.
Spożywanie napojów alkoholowych wzmaga szkodliwe działanie substancji.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem.
Przed destylacją należy przeprowadzić próbę na obecność nadtlenków i w razie ich wykrycia trzeba je usunąć. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn; R: 10-20/22-37/38-40-41-43-52/53-62-68; S: (2)-24/25-26-36/37/39-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018