« back to the search result list(pl)  
AKRYLONITRYLICSC: 0092 (Marzec 2001)
Cyjanoetylen
2-Propenonitryl
Cyjanek winylu
CAS #: 107-13-1
UN #: 1093
EINECS #: 203-466-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Mieszaniny par substancji z powietrzem są wybuchowe. Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z mocnymi zasadami lub mocnymi kwasami.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z mocnymi zasadami i mocnymi kwasami.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. NIE używać narzędzi wywołujących iskrzenie.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zawroty głowy. Ból głowy. Nudności. Skrócony oddech (zadyszka). Wymioty. Osłabienie. Drgawki. Ucisk w klatce piersiowej.  Stosować system zamknięty lub wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Ból. Pęcherze. Dalej patrz: Wdychanie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Wymioty. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Wypić wodną zawiesinę węgla aktywnego. Wywołać wymioty (TYLKO U PRZYTOMNYCH OSÓB!). Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wentylacja. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do pojemników z pokrywą. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Ryzyko Dodatkowe UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi zasadami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W chłodnym miejscu (<25°C). Chronić przed światłem. Wentylacja podłogowa. Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
AKRYLONITRYL ICSC: 0092
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA LUB PALE YELLOW CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja polimeryzuje w wyniku ogrzewania i pod wpływem światła i zasad. To generuje zagrożenie pożarem lub wybuchem. Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów, w tym cyjanowodoru i tlenków azotu. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z mocnymi kwasami oraz silnymi utleniaczami.(,) Działa niszcząco na tworzywa sztuczne i gumę.(,) 

Wzór chemiczny: C3H3N / CH2=CH-CN
Masa cząsteczkowa: 53.1
Temperatura wrzenia: 77°C
Temperatura topnienia: -84°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.8
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 7
Prężność par, kPa at 20°C: 11.0
Względna gęstość par (powietrze = 1): 1.8
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.05
Temperatura zapłonu: -1°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 481°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 3.0-17.0
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.25  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja i jej pary działają drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Narażenie na substancję w stężeniach znacznie przekraczających wartość NDS może spowodować śmierć. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Substancja może działać na ośrodkowy układ nerwowy i wątrobę.(,) Podejrzewa się, że substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 2 ppm.
TLV: (skin); A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi).
MAK: kategoria rakotwórczości: 2; działa uczulająco na skórę (SH); wchłania się przez skórę (H) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Exposure to the substance will result in cyanide formation.
See ICSC 0671.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania.
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem.
Spłukać zanieczyszczoną odzież (niebezpieczeństwo pożaru) dużą ilością wody. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F, T, N; R: 45-11-23/24/25-37/38-41-43-51/53; S: 9-16-53-45-61; Nota: D, E 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018