« back to the search result list(pl)  
AKRYLALDEHYDICSC: 0090 (Marzec 2001)
Akroleina
Aldehyd akrylowy
Prop-2-enal
Aldehyd allilowy
CAS #: 107-02-8
UN #: 1092
EINECS #: 203-453-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna.  Mieszaniny par substancji z powietrzem są wybuchowe. Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z zasadami, kwasami lub mocnymi czynnikami utleniąjacymi.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. NIE używać narzędzi wywołujących iskrzenie.  Użyć pianę odporną na alkohol. Użyć proszek gaśniczy. Użyć ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Uczucie pieczenia. Kaszel. Trudności w oddychaniu. Skrócony oddech (zadyszka). Ból gardła. Nudności. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból. Pęcherze. Oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Uczucie pieczenia w gardle i klatce piersiowej. Drgawki. Nudności.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do pojemników z pokrywą. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Ryzyko Dodatkowe UN: 3; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi zasadami, mocnymi kwasami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W chłodnym miejscu (<25°C). Wentylacja podłogowa. Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
AKRYLALDEHYD ICSC: 0090
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
ŻÓŁTA DO BEZBARWNEJ CIECZ O OSTRYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. 

Zagrożenia chemiczne
Może tworzyć wybuchowe nadtlenki. Substancja może ulegać polimeryzacji. To generuje zagrożenie pożarem lub wybuchem. Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Podczas ogrzewania wydzielają się toksyczne dymy. Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów. (W)wchodzi w reakcję z mocnymi kwasami, mocnymi zasadami oraz silnymi utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: CH2=CHCHO
Masa cząsteczkowa: 56.06
Temperatura wrzenia: 53°C
Temperatura topnienia: -88°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.8
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 20
Prężność par, kPa at 20°C: 29
Względna gęstość par (powietrze = 1): 1.9
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.2
Temperatura zapłonu: -26°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 234°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 2.8-31
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.9  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Łzawienie. Substancja działa(ją) silnie drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Wdychanie wysokich stężeń może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV: (ceiling value):.
TLV-STEL1 0.1 ppm.
(skin); A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: kategoria rakotwórczości: 3B.
EU-OEL: 0.05 mg/m3, 0.02 ppm jako TWA; 0.12 mg/m3, 0.05 ppm jako STEL 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i są wzmagane przez wysiłek fizyczny.
Odpoczynek i obserwacja medyczna są zatem niezbędne.
Należy rozważyć natychmiastowe zastosowanie odpowiedniej terapii inhalacyjnej przez lekarza lub osoby upoważnione.
Dodatek stabilizatora lub inhibitora może wpływać na właściwości toksykologiczne substancji, skonsultować się z ekspertem.
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem.
Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego nie mogą być przekroczone w żadnym momencie czasu pracy.
Sprawdzić przed destylacją pod kątem obecności nadtlenków; usunąć jeśli są obecne. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F, T+, N; R: 11-24/25-26-34-50; S: 23-26-28-36/37/39-45-61; Nota: D 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018