« back to the search result list(pl)  
ACETONICSC: 0087 (Kwiecień 2009)
Propan-2-on
Dimetyloketon
Keton dimetylowy
CAS #: 67-64-1
UN #: 1090
EINECS #: 200-662-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna.  Mieszaniny par substancji z powietrzem są wybuchowe. Ogrzewanie powoduje wzrost ciśnienia w opakowaniu stwarzając ryzyko rozerwania.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. NIE stosować sprężonego powietrza do napełniania, opróżniania oraz podczas pracy z substancją. NIE używać narzędzi wywołujących iskrzenie.  Użyć proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, wodę, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból gardła. Kaszel. Dezorientacja. Ból głowy. Zawroty głowy. Senność. Utrata przytomności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Suchość skóry.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie.  Stosować okulary ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Nudności. Wymioty. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych o niskiej temperaturze wrzenia dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Wentylacja. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flame
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wysoce łatwopalna ciecz i pary
Działa drażniąco na oczy 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z : patrz Zagrożenia Chemiczne. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
ACETON ICSC: 0087
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. 

Zagrożenia chemiczne
W kontakcie z mocnymi utleniaczami, takimi jak kwas octowy, kwas azotowy i nadtlenek wodoru wytwarza wybuchowe nadtlenki. (W)wchodzi w reakcję z chloroformem oraz bromoformem w warunkach zasadowych.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na tworzywa sztuczne.(,) 

Wzór chemiczny: C3H6O / CH3-CO-CH3
Masa cząsteczkowa: 58.1
Temperatura wrzenia: 56°C
Temperatura topnienia: -95°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.8
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, kPa at 20°C: 24
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.0
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.2
Temperatura zapłonu: -18°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 465°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 2.2-13
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -0.24
Lepkość: 0.34 mm²/s w temp.40°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Narażenie w dużych stężeniach może spowodować obniżenie świadomości. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C , znacznie szybciej podczas rozpylania lub rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja odtłuszcza skórę, co może powodować jej wysuszanie lub pękanie. Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować suchość i pękanie. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 250 ppm; TLV-STEL1 500 ppm.
TLV: DSB; A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: 1200 mg/m3, 500 ppm; peak limitation category: I(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: B.
EU-OEL: 1210 mg/m3, 500 ppm jako TWA 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Spożywanie napojów alkoholowych wzmaga szkodliwe działanie substancji. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F, Xi; R: 11-36-66-67; S: (2)-9-16-26 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018