« back to the search result list(pl)  
1,1-DICHLOROETENICSC: 0083 (Kwiecień 2014)
1,1-Dichloroetylen
Chlorek winylidenu
CAS #: 75-35-4
UN #: 1303 (stabilizowany)
EINECS #: 200-864-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja skrajnie łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Mieszaniny par substancji z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. NIE używać narzędzi wywołujących iskrzenie.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Zawroty głowy. Senność. Utrata przytomności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie Ból brzucha. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par organicznych o niskiej temperaturze wrzenia, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Skrajnie łatwopalna ciecz i pary
Działa toksycznie po połknięciu.
Może działać szkodliwie w następstwie wdychania .
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Może powodować uszkodzenie wątroby i nerek w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia .
Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. W magazynie ognioodpornym. Chronić przed światłem. W chłodnym miejscu (<25°C). NIE przechowywać razem z materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne.
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
1,1-DICHLOROETEN ICSC: 0083
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
LOTNA, BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. Pary substancji nie są inhibitowane i mogą polimeryzować, co może spowodować zablokowanie otworów wentylacyjnych. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja może łatwo tworzyć wybuchowe nadtlenki. Substancja łatwo polimeryzuje w wyniku ogrzewania lub pod wpływem tlenu, światła słonecznego, miedzi lub aluminium. To generuje zagrożenie pożarem lub wybuchem. Może wybuchnąć podczas ogrzewania lub w kontakcie z otwartym płomieniem. Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów chlorowodoru i fosgenu. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami.(,) 

Wzór chemiczny: C2H2Cl2 / H2C=CCl2
Masa cząsteczkowa: 97.0
Temperatura wrzenia: 32°C
Temperatura topnienia: -122°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.2
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.25°C: 0.25 (bardzo słaba)
Prężność par, kPa at 20°C: 66.5
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.3
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 2.5
Temperatura zapłonu: -25°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 530°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 5.6-16
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.41  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) słabo drażniąco na oczy i górne drogi oddechowe. Narażenie na substancję w stężeniach znacznie przekraczających wartość NDS może spowodować obniżenie świadomości. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na nerki i wątrobę.(,) Co może być przyczyną zaburzeń czynnościowych wątroby i zaburzeń czynnościowych nerek. Nowotwory wykrto u zwierząt doświadczalnych, ale mogą nie mieć odniesienia do ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 5 ppm.
TLV: A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: 8.0 mg/m3, 2 ppm; peak limitation category: II(2); kategoria rakotwórczości: 3B; grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C.
EU-OEL: 8 mg/m3, 2 ppm jako TWA; 20 mg/m3, 5 ppm jako STEL 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Dodatek stabilizatora lub inhibitora może wpływać na właściwości toksykologiczne substancji, skonsultować się z ekspertem.
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem.
NIGDY nie używać substancji w pobliżu ognia, gorących powierzchni ani podczas spawania. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F+, Xn; R: 12-20-40; S: (2)-7-16-29-36/37-46; Nota: D 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018