« back to the search result list(pl)  
CHLOROETENICSC: 0082 (Kwiecień 2017)
Chlorek winylu
Monomer chlorku winylu (VCM)
Chloroetylen
Monochloroetylen
CAS #: 75-01-4
UN #: 1086 (stabilizowany)
EINECS #: 200-831-0

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja skrajnie łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Mieszaniny gazu z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. NIE używać narzędzi wywołujących iskrzenie.  Odciąć dopływ gazu, jeżeli nie jest to możliwe i nie ma zagrożenia dla otoczenia, dopuścić do wypalenia się substancji. W innych przypadkach gasić przy użyciu proszku gaśniczego, ditlenku węgla, rozproszonych prądów wodnych. Patrz: Adnotacje.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zawroty głowy. Senność. Ból głowy. Utrata przytomności. Nieostre widzenie. Drętwienie. Uczucie mrowienia.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować rękawice ochronne. Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami. Stosować odzież ochronną.  W PRZYPADKU ODMROŻEŃ: przemyć dużą ilością wody, nie zdejmować ubrania. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.   

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wentylacja. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Obłok pary usuwać przy pomocy mgłowych prądów wodnych. NIGDY nie kierować strumienia wody na płyn. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flamecylinder;gasexcl mark;warncancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Skrajnie łatwopalny gaz
Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Może powodować uszkodzenie wątroby w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia .
Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
Może powodować raka. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.1 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z : patrz Zagrożenia Chemiczne. W chłodnym miejscu (<25°C). Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. W zamykanym pojemniku. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. NIE przechowywać razem z substancjami utleniającymi. 
OPAKOWANIE
 
CHLOROETEN ICSC: 0082
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY SPRĘŻONY SKROPLONY GAZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza i może przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. Pary substancji nie są inhibitowane i mogą polimeryzować, co może spowodować zablokowanie otworów wentylacyjnych. 

Zagrożenia chemiczne
Może tworzyć wybuchowe nadtlenki w określonych warunkach. Substancja łatwo polimeryzuje w wyniku ogrzewania i pod wpływem powietrza i światła, w kontakcie z katalizatorem, silnymi utleniaczami i metalami, takimi jak miedź i aluminium. To generuje zagrożenie pożarem lub wybuchem. Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów chlorowodoru i fosgenu. Działa niszcząco na żelazo istal w obecności wilgoci.(,) 

Wzór chemiczny: C2H3Cl / H2C=CHCl
Masa cząsteczkowa: 62.5
Temperatura wrzenia: -13°C
Temperatura topnienia: -154°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.9 (ciecz)
Gęstość (par w temp. 15°C): 8 g/l
Rozpuszczalność w wodzie, g/l w temp.25°C: 1.1 (słaba)
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.2
Prężność par, kPa at 20°C: 334
Temperatura zapłonu: -78°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 472°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 3.6-33
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.6  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
W postaci cieczy może spowodować odmrożenia. Substancja działa(ją) drażniąco na oczy. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Co może spowodować obniżenie świadomości, drgawki i drgawki. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie tego gazu w powietrzu zostanie osiągnięte bardzo szybko w przypadku rozszczelnienia zbiornika. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na wątrobę, śledzionę, krew, obwodowe naczynia krwionośne i tkanki i kości palców.(,) Badania na zwierzętach wykazały, że substancja prawdopodobnie działa szkodliwie na płodność ludzi lub na dziecko w łonie matki. Substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 1 ppm.
TLV: A1 (czynniki o potwierdzonym działaniu rakotwórczym na ludzi).
EU-OEL: 2.6 mg/m3, 1 ppm jako TWA.
MAK: kategoria rakotwórczości: 1 

ŚRODOWISKO
Substancja może stanowić zagrożenie dla środowiska. Szczególną uwagę należy zwrócić na zanieczyszczenie wód gruntowych. 

ADNOTACJE
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem.
NIGDY nie używać substancji w pobliżu ognia, gorących powierzchni ani podczas spawania.
Dodatek stabilizatora lub inhibitora może wpływać na właściwości toksykologiczne substancji, skonsultować się z ekspertem.
Duży pożar tego materiału jest praktycznie nie do ugaszenia: stosować rozpylacze wodne lub mgłę wodną. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F+, T; R: 45-12; S: 53-45; Nota: D 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018