« back to the search result list(pl)  
1,1,1-TRICHLOROETANICSC: 0079 (Kwiecień 2007)
Chloroform metylu
Metylotrichlorometan
alfa-Trichloroetan
CAS #: 71-55-6
UN #: 2831
EINECS #: 200-756-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja jest palna w określonych warunkach. Ogrzewanie powoduje wzrost ciśnienia i ryzyko wybuchu. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy). Patrz: Adnotacje.        W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Ból głowy. Zawroty głowy. Senność. Nudności. Zaburzenia koordynacji ruchów. Utrata przytomności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Suchość skóry. Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Nudności. Wymioty. Ból brzucha. Biegunka. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  NIE wywoływać wymiotów. Wypłukać usta. Wypić wodną zawiesinę węgla aktywnego. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: samodzielny aparat do oddychania. Wentylacja. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warncancer;health haz
UWAGA
Powoduje łagodne podrażnienie oczu.
Powoduje podrażnienie oczu.
Może powodować senność i zawroty głowy.
WdychaniaMoże powodować uszkodzenie układu sercowo-naczyniowego.
Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt, silnymi utleniaczami, aluminium, magnezem oraz cynkiem. W chłodnym miejscu (<25°C). W suchym miejscu. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
1,1,1-TRICHLOROETAN ICSC: 0079
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas spalania.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z aluminium, stopami aluminium, magnezem, zasadami, silnymi utleniaczami, acetonem oraz cynkiem.(,) 

Wzór chemiczny: C2H3Cl3 / CCl3CH3
Masa cząsteczkowa: 133.4
Temperatura wrzenia: 74°C
Temperatura topnienia: -30°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.34
Rozpuszczalność w wodzie: słaba
Prężność par, kPa at 20°C: 13.3
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.6
Temperatura zapłonu: patrz: Adnotacje
Temperatura samozapłonu: 537°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 8-16
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 2.49  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) słabo drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Co może spowodować obniżenie świadomości. Narażenie w dużych stężeniach może spowodować zaburzenia rytmu serca. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja odtłuszcza skórę, co może powodować jej wysuszanie lub pękanie. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 350 ppm; TLV-STEL1 450 ppm.
TLV: A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi); DSB.
MAK: 550 mg/m3, 100 ppm; peak limitation category: II(2); wchłania się przez skórę (H); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C.
EU-OEL: 555 mg/m3, 100 ppm jako TWA; 1110 mg/m3, 200 ppm jako STEL 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Chociaż mieszaniny par substancji z powietrzem są palne, to ich zapłon jest możliwy jedynie w określonych warunkach .
The substance burns only in excess oxygen or if a strong source of ignition is present.
NIGDY nie używać substancji w pobliżu ognia, gorących powierzchni ani podczas spawania.
Dodatek stabilizatora lub inhibitora może wpływać na właściwości toksykologiczne substancji, skonsultować się z ekspertem.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Spożywanie napojów alkoholowych wzmaga szkodliwe działanie substancji. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn, N; Nota: F; R: 20-59; S: (2)-24/25-59-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018