« back to the search result list(pl)  
TALICSC: 0077 (Kwiecień 2013)
Ramor
CAS #: 7440-28-0
UN #: 1707
EINECS #: 231-138-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową.    ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU.  W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

Patrz: Adnotacje.   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Nie należy spodziewać się ostrych objawów.  Stosować wentylację.   
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy   Stosować okulary ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie Ból brzucha. Nudności. Wymioty. Ból głowy. Osłabienie. Ból mięśni. Nieostre widzenie. Niepokój. Drgawki. Zwiększenie rytmu serca. Objawy narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Zmieść rozsypaną substancję do szczelnych pojemników. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Połknięcie grozi śmiercią.
PołknięciaMoże powodować uszkodzenie przewodu pokarmowego i układu nerwowego. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z mocnymi kwasami, fluorem, innymi halogenami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. Wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
TAL ICSC: 0077
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
NIEBIESKO-BIAŁY, BARDZO MIĘKKI METAL STAJE SIĘ SZARA POD WPŁYWEM POWIETRZA. 

Zagrożenia fizyczne
Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. 

Zagrożenia chemiczne
Substancja jest silnym czynnikiem redukującym. (W)wchodzi w reakcję z mocnymi kwasami.(,) (W)wchodzi w reakcję z fluorem oraz innymi halogenami w temperaturze pokojowej.(,) 

Wzór chemiczny: Tl
Masa atomowa: 204.4
Temperatura wrzenia: 1457°C
Temperatura topnienia: 304°C
Względna gęstość (woda = 1): 11.9
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Spożycie może mieć wpływ na przewod pokarmowy i układ nerwowy. Spożycie może spowodować wypadanie włosów. Dużych ilościSpożycie może spowodować śmierć. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
 


Normatywy Higieniczne
TLV: (frakcja inhalacyjna): 0.02 mg/m3, jako TWA; (skin) 

ŚRODOWISKO
Skutki oddziaływania substancji na środowisko nie zostały dostatecznie zbadane. 

ADNOTACJE
The symptoms of neurological disorders do not become manifest until after a few days.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Thallium metal is usually kept under mineral oil or an argon atmosphere.
Thallium salts may have different toxicological properties.
See ICSCs 0336 and 1221. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T+; R: 26/28-33-53; S: (1/2)-13-28-45-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018