« back to the search result list(pl)  
TETRACHLOROETENICSC: 0076 (Kwiecień 2013)
Tetrachloroetylen
Czterochloroetylen
Czterochlorek etylenu
Perchloroetylen
CAS #: 127-18-4
UN #: 1897
EINECS #: 204-825-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z metalami. Patrz: Zagrożenia Chemiczne.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z gorącymi powierzchniami i bardzo drobno sproszkowanymi metalami.  NIE dopuszczać do kontaktu z metals. Patrz: Zagrożenia Chemiczne  W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY! ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Zawroty głowy. Ból głowy. Senność. Nudności. Utrata przytomności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra Suchość skóry. Zaczerwienienie. Uczucie pieczenia.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Uczucie pieczenia. Ból.  Stosować gogle ochronne lub osłonę twarzy.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból gardła. Zagrożenie aspiracją! Patrz: Wdychanie. Zaburzenia rytmu serca. Bezdech.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu i kompletne ubranie ochronne. Wentylacja. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
UWAGA
Działa drażniąco na skórę
Podejrzewa się, że powoduje raka
Może działać szkodliwie w następstwie połknięcia i dostania się przez drogi oddechowe.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z metalami, źródłami zapłonu oraz żywnością i karmą dla zwierząt. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. Chronić przed światłem. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W suchym miejscu. W chłodnym miejscu (<25°C). 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
TETRACHLOROETEN ICSC: 0076
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza i mogą gromadzić się w dolnych partiach pomieszczeń wypierając tlenu. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się w kontakcie z gorącymi powierzchniami lub płomieniem.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów chlorowodoru, fosgenu i chloru. PowoliRozkłada się w kontakcie z wilgocią.(,) Co powoduje wytwarzanie kwasu trichlorooctowego, I i kwasu solnego. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnie rozdrobnionymi metalami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: C2Cl4 / Cl2C=CCl2
Masa cząsteczkowa: 165.8
Temperatura wrzenia: 121°C
Temperatura topnienia: -22°C
Gęstość (w temp.20°C): 1.62 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.015
Prężność par, kPa at 20°C: 1.9
Względna gęstość par (powietrze = 1): 5.7
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.09
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 3.4
Temperatura samozapłonu: > 650°C  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, po spożyciu i przez skórę. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. W przypadku połknięcia, substancja może powodować wymioty i prowadzić do zachłystowego zapalenia płuc. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Narażenie w dużych stężeniach może spowodować utratę świadomości. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte dość wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Substancja może działać na wątrobę, nerki i ośrodkowy układ nerwowy.(,) Substancja jest prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 25 ppm; TLV-STEL1 100 ppm.
TLV: A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi); DSB.
MAK: 69 mg/m3, 10 ppm; peak limitation category: II(2); wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 3B; grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C.
EU-OEL: 138 mg/m3, 20 ppm jako TWA; 275 mg/m3, 40 ppm jako STEL; (skóra) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem.
NIGDY nie używać substancji w pobliżu ognia, gorących powierzchni ani podczas spawania.
Spożywanie napojów alkoholowych wzmaga szkodliwe działanie substancji. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn, N; R: 40-51/53; S: (2)-23-36/37-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018