« back to the search result list(pl)  
STYRENICSC: 0073 (Kwiecień 2006)
Winylobenzen
Fenyloetylen
Etenylobenzen
CAS #: 100-42-5
UN #: 2055
EINECS #: 202-851-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  W temperaturze powyżej 31°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem. Patrz: Adnotacje  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Powyżej 31°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  Użyć suchy proszek gaśniczy. Użyć pianę gaśniczą. Użyć ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zawroty głowy. Senność. Ból głowy. Nudności. Wymioty. Osłabienie. Utrata przytomności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie. Ból.  Stosować odzież ochronną. Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Nudności. Wymioty.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zapewnić odpoczynek. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do pojemników z pokrywą. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Łatwopalna ciecz i pary
Działa szkodliwie w następstwie wdychania
Działa drażniąco na skórę i oczy
Podejrzewa się, że powoduje raka.
Powoduje uszkodzenie narządów (ośrodkowego układu nerwowego i wątroby ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Działa toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W chłodnym miejscu (<25°C). Chronić przed światłem. Przechowywać tylko w postaci stabilizowanej. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne.
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
STYREN ICSC: 0073
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA DO ŻÓŁTEJ OLEISTA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Może tworzyć wybuchowe nadtlenki. Substancja może ulegać polimeryzacji w wyniku ogrzewania, pod wpływem światła, utleniaczy, tlenu i nadtlenków. To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z mocnymi kwasami oraz silnymi utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na gumę, miedź i stopy miedzi.(,) 

Wzór chemiczny: C8H8 / C6H5CHCH2
Masa cząsteczkowa: 104.2
Temperatura wrzenia: 145°C
Temperatura topnienia: -30.6°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.91
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.03
Prężność par, kPa at 20°C: 0.67
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.6
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.02
Temperatura zapłonu: 31°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 490°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 0.9-6.8
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 3.0  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Połknięcie cieczy może spowodować aspirację do płuc i w konsekwencji chemiczne zapalenie płuc. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Narażenie w dużych stężeniach może spowodować utratę świadomości. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte dość wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja odtłuszcza skórę, co może powodować jej wysuszanie lub pękanie. Substancja może działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Narażenie na działanie substancji, może zwiększyć utratę słuchu wywołaną hałasem. Podejrzewa się, że substancja jest rakotwórcza dla ludzi. Patrz: Adnotacje 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 10 ppm; TLV-STEL1 20 ppm.
TLV: (OTO); A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi); DSB.
MAK: 86 mg/m3, 20 ppm; peak limitation category: II(2); kategoria rakotwórczości: 5; grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Przed destylacją należy przeprowadzić próbę na obecność nadtlenków i w razie ich wykrycia trzeba je usunąć.
Styrene monomer vapours are uninhibited and may form polymers in vents or flame arresters of storage tanks, resulting in blockage of vents.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn; R: 10-20-36/38; S: (2)-23; Nota: D 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018