« back to the search result list(pl)  
FENOLICSC: 0070 (Kwiecień 2017)
Kwas karbolowy
Kwas fenowy
Hydroksybenzen
CAS #: 108-95-2
UN #: 1671
EINECS #: 203-632-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  W temperaturze powyżej 79°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia. NIE dopuszczać do kontaktu z silnymi czynnikami utleniającymi.  Powyżej 79°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć rozproszone prądy wodne, pianę odporną na alkohol, proszek gaśniczy, ditlenek węgla.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! PIERWSZA POMOC: STOSOWAĆ ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ. WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból gardła. Uczucie pieczenia. Kaszel. Zawroty głowy. Ból głowy. Skrócony oddech (zadyszka). Trudności w oddychaniu. Utrata przytomności. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Unikać wdychania pyłu i mgieł. Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Poważne oparzenia skóry. Drętwienie. Drgawki. Zapaść. Utrata przytomności.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. W celu usunięcia substancji użyć glikolu polietylenowego 300 lub oleju roślinnego. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną . 
Oczy Ból. Zaczerwienienie. Utrata wzroku. Ciężkie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból gardła. Oparzenia ust i gardła. Drgawki. Ból brzucha. Biegunka. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do szczelnych pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccorrcancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Działa toksycznie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
Powoduje uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, serca i nerek.
Powoduje uszkodzenie narządów (narządów wewnętrznych ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Działa toksycznie na organizmy wodne 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W suchym miejscu. W zamykanym pojemniku. Wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
FENOL ICSC: 0070
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
COLOURLESS-TO-YELLOW OR LIGHT PINK CRYSTALS WITH CHARACTERISTIC ODOUR. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Roztwór wodny jest słabym kwasem. (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: C6H6O / C6H5OH
Masa cząsteczkowa: 94.1
Temperatura wrzenia: 182°C
Temperatura topnienia: 41°C
Gęstość : 1.06 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/l w temp.20°C: 84 (umiarkowana)
Prężność par, Pa w temp.20°C: 47
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.2
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.0
Temperatura zapłonu: 79°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 715°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.3-9.5
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.46  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Poważne skutki miejscowe w następstwie narażenia wszystkimi drogami narażenia. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja i jej pary działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. Wdychanie par może spowodować obrzęk płuc, ale tylko po wcześniejszych skutkach działania żrącego na oczy i/lub drogi oddechowe. Patrz: Adnotacje. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy, serce i nerki.(,) Co może spowodować drgawki, śpiączkę, zaburzenia rytmu serca, niewydolność oddechową i zapaść. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. Narażenie może spowodować śmierć. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może zostać osiagnięte szybko podczas rozdrabniania substancji, zwłaszcza jeżeli występuje ona w postaci proszku. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na wątrobę, nerki i układ nerwowy.(,) 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 5 ppm.
TLV: (skin); A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi); DSB.
MAK: wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 3B; grupa działania mutagennego na komórki rozrodcze: 3B.
EU-OEL: 8 mg/m3, 2 ppm jako TWA; 16 mg/m3, 4 ppm jako STEL; (skóra) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Other UN numbers: 2312 (molten); 2821 (solution).
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, C, Xn; R: 23/24/25-34-48/20/21/22-68; S: (1/2)-24/25-26-28-36/37/39-45 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018