« back to the search result list(pl)  
OZONICSC: 0068 (Kwiecień 2009)
CAS #: 10028-15-6
EINECS #: 233-069-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna, ale wzmaga palenie się innych substancji. Liczne reakcje mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu.  Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z substancjami palnymi.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z substancjami palnymi.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy.  W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból gardła. Kaszel. Ból głowy. Skrócony oddech (zadyszka). Trudności w oddychaniu.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra W WYNIKU ZETKNIĘCIA Z CIECZĄ: ODMROŻENIA.  Stosować rękawice chroniące przed odmrożeniami.  W PRZYPADKU ODMROŻEŃ: przemyć dużą ilością wody, nie zdejmować ubrania. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie      

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. Wentylacja. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam circleskull;toxiccancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.
Wdychanie grozi śmiercią.
Działa drażniąco na oczy
Powoduje uszkodzenie płuc w następstwie wdychania.
Powoduje uszkodzenie narządów (płuc ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie inhalacyjne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym, jeżeli wewnątrz budynku. NIE przechowywać razem z innymi substancjami. W chłodnym miejscu (<25°C). 
OPAKOWANIE
 
OZON ICSC: 0068
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNY LUB NIEBIESKAWY GAZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz jest cięższy od powietrza. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania.(,) Co powoduje wytwarzanie tlenu. To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z związkami nieorganicznymi i organicznymi.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na gumę.(,) 

Wzór chemiczny: O3
Masa cząsteczkowa: 48.0
Temperatura wrzenia: -112°C
Temperatura topnienia: -193°C
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Względna gęstość par (powietrze = 1): 1.6  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Co może spowodować zaburzoną uwagę i sprawność. Wdychanie gazu może spowodować obrzęk płuc. Patrz: Adnotacje. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. W postaci cieczy może spowodować odmrożenia. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie tego gazu w powietrzu zostanie osiągnięte bardzo szybko w przypadku rozszczelnienia zbiornika. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzające się lub długotrwałe narażenie inhalacyjne na gaz może mieć wpływ na płuca. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (light work):.
TLV-TWA1 0.1 ppm.
(moderate work):.
TLV-TWA1 0.08 ppm.
(heavy work):.
TLV-TWA1 0.05 ppm.
TLV: (less than 2 hours work):.
TLV-TWA2 0.2 ppm.
TLV: A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: kategoria rakotwórczości: 3B 

ŚRODOWISKO
Substancja może stanowić zagrożenie dla środowiska. Szczególną uwagę należy zwrócić na rośliny. 

ADNOTACJE
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
Należy rozważyć natychmiastowe zastosowanie odpowiedniej terapii inhalacyjnej przez lekarza lub osoby upoważnione. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018