« back to the search result list(pl)  
TETRAKARBONYLEK NIKLUICSC: 0064 (Kwiecień 2017)
Karbonylek niklu
CAS #: 13463-39-3
UN #: 1259
EINECS #: 236-669-2

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna.  Ryzyko pożaru i wybuchu podczas ogrzewania powyżej temp. 60°C. Mieszaniny par substancji z powietrzem są wybuchowe. Ciecz i pary ulegają zapaleniu się pod wpływm bezpośredniego działania promieni słonecznych.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z czynnikami utleniającymi.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. NIE stosować sprężonego powietrza do napełniania, opróżniania oraz podczas pracy z substancją.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból głowy. Zawroty głowy. Ból w klatce piersiowej. Ból brzucha. Nudności. Wymioty. Skrócony oddech (zadyszka). Ból mięśni. Osłabienie. Drgawki. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować system zamknięty lub wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy   Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: samodzielny aparat do oddychania. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameskull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wysoce łatwopalna ciecz i pary
Wdychanie grozi śmiercią.
Wdychanie może spowodować raka.
Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Może powodować uszkodzenie płuc i układu nerwowego.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Ryzyko Dodatkowe UN: 3; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi kwasami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W chłodnym miejscu (<25°C). Chronić przed światłem. W atmosferze gazu obojętnego. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Hermetyczne.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Substancja silnie zanieczyszcza środowisko morskie. 
TETRAKARBONYLEK NIKLU ICSC: 0064
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
LOTNA, BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się wzdłuż podłoża; możliwy zapłon w odległych punktach. 

Zagrożenia chemiczne
Może wybuchnąć podczas ogrzewania powyżej 60°C. S(s)ubstancja może ulec samoistnemu zapaleniu się w kontakcie z powietrzem. Rozkłada się w kontakcie z kwasami.(,) Co powoduje wytwarzanie bardzo toksycznego tlenku węgla (patrz: ICSC 0023). Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Utlenia się w powietrzu tworząc depozyty, z których powstają nadtlenki powodujące zagrożenie pożarowe. 

Wzór chemiczny: C4NiO4 / Ni(CO)4
Masa cząsteczkowa: 170.7
Temperatura wrzenia: 43°C
Temperatura topnienia: -25°C
Rozkłada się w temp.>50
Względna gęstość (woda = 1): 1.3
Rozpuszczalność w wodzie, g/l w temp.20°C: 0.02 (praktycznie nierozpuszczalna)
Prężność par, kPa at 25.8°C: 53
Względna gęstość par (powietrze = 1): 5.9
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 3.0
Temperatura zapłonu: <-20°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 60°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 2-34 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i przez skórę. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Pary działa(ją) drażniąco na drogi oddechowe. Wdychanie par może spowodować obrzęk płuc. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. Patrz: Adnotacje. Substancja może szkodliwie działać na płuca i ośrodkowy układ nerwowy.(,) Co może spowodować osłabienie mięśni, delirium i drgawki. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Narażenie może spowodować śmierć. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na układ nerwowy.(,) Co może być przyczyną zaburzeń czynnościowych. Substancja jest rakotwórcze dla ludzi w następstwie wdychania. Może upośledzać płodność ludzi lub powodować wady rozwojowe płodu. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (as Ni, ceiling value):.
TLV-STEL1 0.05 ppm.
A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i są wzmagane przez wysiłek fizyczny.
Odpoczynek i obserwacja medyczna są zatem niezbędne.
Należy rozważyć natychmiastowe podanie odpowiedniego sprayu przez lekarza lub osoby upoważnione.
Odpoczynek i obserwacja medyczna są zatem niezbędne.
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem.
Spłukać zanieczyszczoną odzież (niebezpieczeństwo pożaru) dużą ilością wody.
Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego nie mogą być przekroczone w żadnym momencie czasu pracy. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F, T+, N; R: 61-11-26-40-50/53; S: 53-45-60-61; Nota: E 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018