« back to the search result list(pl)  
SIARCZAN(VI) NIKLU(II)ICSC: 0063 (Kwiecień 2017)
Siarczan niklowy
CAS #: 7786-81-4
UN #: 3077
EINECS #: 232-104-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    Patrz: Zagrożenia Chemiczne.    W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła.  Stosować system zamknięty lub wentylację (jeśli nie występuje w postaci w proszku).  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne, osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych, jeśli substancja występuje w postaci proszku.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Zawroty głowy. Ból głowy. Nudności. Wymioty.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zmieść rozsypaną substancję do szczelnych pojemników. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cancer;health hazexcl mark;warnenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania
Działa drażniąco na skórę
Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
Może powodować reakcję alergiczną skóry
Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
Może powodować raka w następstwie wdychania.
Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Powoduje uszkodzenie narządów (układu oddechowego ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie inhalacyjne.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 9; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu. NIE przechowywać razem z utleniaczami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W zamykanym pojemniku. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
SIARCZAN(VI) NIKLU(II) ICSC: 0063
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
ZÓŁTE DO ZIELONYCH KRYSZTAŁY. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się w temp. 848°C.(,) Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów tritlenku siarki i tlenku niklu. Patrz: ICSC 0926. Patrz: ICSC 1202. (W)wchodzi w reakcję z utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Roztwór wodny jest słabym kwasem. 

Wzór chemiczny: NiSO4
Masa cząsteczkowa: 154.8
848Temperatura topnienia: nie topnieje; ulega rozkładowi w
Patrz: Adnotacje.
Gęstość : 3.7 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 29.3 (łatwa rozpuszczalność) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, po spożyciu i przez skórę. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na skórę, oczy i drogi oddechowe. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozproszenia substancja. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Powtarzające się lub długotrwałe wdychanie może powodować astmę. Powtarzające się lub długotrwałe narażenie inhalacyjne na aerozol może mieć wpływ na płuca. Substancja może działać na zatoki nosowe.(,) Co może być przyczyną zapalenia i owrzodzenia. Substancja jest rakotwórcze dla ludzi w następstwie wdychania. Może upośledzać płodność ludzi lub powodować wady rozwojowe płodu. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (as Ni, frakcja inhalacyjna): 0.1 mg/m3, jako TWA; A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi); DSB.
MAK: (frakcja wdychalna): działa uczulająco na drogi oddechowe i skórę (SAH); kategoria rakotwórczości: 1 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
At temperatures up to 330 °C nickel (II) sulphate containing water of crystallization will gradually release its total water content.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Objawy astmy często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
Każdy, u kogo wystąpiły objawy uczulenia z powodu narażenia na substancję, powinien unikać wszelkiego dalszego kontaktu z niklem, związkami niklu i innymi związkami metali np. miedzi, chromu i kobaltu.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Odizolować zanieczyszczoną odzież poprzez spakowanie jej i szczelne zamknięcie w workach lub innych pojemnikach.
Zalecenia zawarte w karcie dotyczą także Nickel sulfate hexahydrate (CAS 10101-97-0) and heptahydrate (CAS 10101-98-1). 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn, N; R: 22-40-42/43-50/53; S: (2)-22-36/37-60-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018