« back to the search result list(pl)  
NIKIELICSC: 0062 (Kwiecień 2017)
Nikiel metaliczny
CAS #: 7440-02-0
EINECS #: 231-111-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna w postaci pyłu. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową.    System zamknięty, przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy zabezpieczający przed wybuchem pyłu. Zapobiegać osadzaniu się pyłu.  Użyć suchy piasek, suchy proszek gaśniczy. NIE stosować ditlenku węgla. NIE stosować wody.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Skrócony oddech (zadyszka).  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Patrz: Adnotacje. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Zmieść rozsypaną substancję do szczelnych pojemników. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Może powodować reakcję alergiczną skóry
Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
Podejrzewa się, że powoduje raka w następstwie wdychania.
Powoduje uszkodzenie narządów (płuc ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie inhalacyjne.
Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu. W chłodnym miejscu (<25°C). W zamykanym pojemniku. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami oraz kwasami. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
NIKIEL ICSC: 0062
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
SREBRNA METALICZNA BŁYSZCZĄCA SUBSTANCJA STAŁA WYSTĘPUJACA POD RÓŻNYMI POSTACIAMI. 

Zagrożenia fizyczne
Wirowanie, transport pneumatyczny, przesypywanie itp. tej substancji w stanie suchym może spowodować powstawanie ładunków elektrostatycznych. Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. 

Zagrożenia chemiczne
Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z kwasami.(,) Co powoduje wytwarzanie łatwopalnego wodoru. To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Co powoduje wydzielanie się toksycznych dymów tlenku niklu. Patrz: ICSC 0926. Spalanie powoduje wydzielanie się toksycznych gazów i par, w tym nickel (II) oxide (see ICSC 0926) and nickel carbonyl (see ICSC 0064). 

Wzór chemiczny: Ni
Masa atomowa: 58.7
Temperatura wrzenia: 2730°C
Temperatura topnienia: 1455°C
Gęstość : 8.9 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, mg/l w temp.37°C: 1.1 (praktycznie nierozpuszczalna) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie pyłów. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Może powodować podrażnienie mechaniczne . Wdychanie dymu może spowodować zapalenie płuc. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Parowanie substancji w temp. 20°C jest nieznaczne; jednak szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozproszenia substancja. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Powtarzające się lub długotrwałe wdychanie może powodować astmę. Substancja może działać na układ oddechowy.(,) Co może być przyczyną przewlekłego zapalenia dróg oddechowych i zwłóknienia. Substancja jest prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi w następstwie wdychania. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (frakcja inhalacyjna): 1.5 mg/m3, jako TWA; A5 (czynniki nie podejrzane o działanie rakotwórcze u ludzi); DSB.
MAK: (frakcja wdychalna): działa uczulająco na drogi oddechowe i skórę (SAH); kategoria rakotwórczości: 1 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. 

ADNOTACJE
W wysokich temperaturach mogą tworzyć się toksyczne dymy tlenku niklu(II) (patrz ICSC 0926).
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Objawy astmy często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym.
Każdy, u kogo wystąpiły objawy uczulenia z powodu narażenia na substancję, powinien unikać wszelkiego dalszego kontaktu z niklem, związkami niklu i innymi związkami metali np. miedzi, chromu i kobaltu.
Odizolować zanieczyszczoną odzież poprzez spakowanie jej i szczelne zamknięcie w workach lub innych pojemnikach.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn; R: 40-43; S: (2)-22-36 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018