« back to the search result list(pl)  
DICHLOROMETANICSC: 0058 (Kwiecień 2017)
Chlorek metylenu
DCM
CAS #: 75-09-2
UN #: 1593
EINECS #: 200-838-9

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Produkt łatwopalny w szczególnych warunkach. Patrz: Adnotacje. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Wybuchowa(y) w określonych warunkach. Patrz: Adnotacje Ogrzewanie powoduje wzrost ciśnienia w opakowaniu stwarzając ryzyko rozerwania. Ryzyko pożaru i wybuchu.  NIE dopuszczać do kontaktu z niezgodnymi substancjami. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. Patrz: Adnotacje.    W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Zawroty głowy. Senność. Ból głowy. Nudności. Osłabienie. Utrata przytomności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby podać do oddychania tlen. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Suchość skóry. Zaczerwienienie. Uczucie pieczenia.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Ból. Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W razie potrzeby podać tlen. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: samodzielny aparat do oddychania. Wentylacja. Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Działa szkodliwie po połknięciu.
Wdychanie grozi śmiercią.
Działa drażniąco na skórę i oczy
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Powoduje uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, krwi, wątroby, serca i płuc.
Może działać szkodliwie w następstwie połknięcia i dostania się przez drogi oddechowe.
Powoduje uszkodzenie narządów (ośrodkowego układu nerwowego ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie inhalacyjne.
Może powodować raka. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt oraz materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W zamykanym pojemniku. W chłodnym miejscu (<25°C). Wentylacja podłogowa. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku. 
DICHLOROMETAN ICSC: 0058
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
WYSOKO-LOTNA, BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza. W wyniku przepływu, mieszania, itp. mogą powstawać ładunki elektrostatyczne. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania i podczas spalania oraz w wyniku kontaktu z gorącymi powierzchniami. Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym chlorowodoru (patrz: ICSC 0163), fosgenu (patrz: ICSC 0007) i tlenku węgla (patrz: ICSC 0023). Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami, mocnymi zasadami oraz metalami, takimi jak sproszkowane aluminium i sproszkowany magnez.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na niektóre rodzaje tworzyw sztucznych, gumę i powłoki ochronne.(,) 

Wzór chemiczny: CH2Cl2
Masa cząsteczkowa: 84.9
Temperatura wrzenia: 40°C
Temperatura topnienia: -97°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 1.3 (umiarkowana)
Prężność par, kPa at 20°C: 47.4
Względna gęstość par (powietrze = 1): 2.9
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.9
Temperatura samozapłonu: 605°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 13-22
Patrz: Adnotacje.
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.25
Lepkość: 0.32 mm²/s w temp.20°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, po spożyciu i przez skórę. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. W przypadku połknięcia, substancja może powodować wymioty i prowadzić do zachłystowego zapalenia płuc. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy, krew, wątrobę, serce i płuca.(,) Narażenie może spowodować zatrucie tlenkiem węgla. Co może spowodować zaburzenia czynnościowe. Narażenie w dużych stężeniach może spowodować obniżenie świadomości i śmierć. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Substancja jest prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 50 ppm.
TLV: A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi); (skin).
MAK: 180 mg/m3, 50 ppm; peak limitation category: II(2); wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 5; grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: B.
EU-OEL: 353 mg/m3, 100 ppm jako TWA; 706 mg/m3, 200 ppm jako STEL; (skóra) 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
NIGDY nie używać substancji w pobliżu ognia, gorących powierzchni ani podczas spawania.
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn; R: 40; S: (2)-23-24/25-36/37 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018