« back to the search result list(pl)  
METANOLICSC: 0057 (Maj 2018)
Alkohol metylowy
Karbinol
Spirytus drzewny
Hydrat metylu
CAS #: 67-56-1
UN #: 1230
EINECS #: 200-659-6

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja wysoce łatwopalna.  Mieszaniny par substancji z powietrzem są wybuchowe. Ryzyko pożaru i wybuchu w wyniku kontaktu substancji z substancjami niezgodnymi. Patrz: Adnotacje  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu. NIE dopuszczać do kontaktu z niezgodnymi substancjami.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. NIE stosować sprężonego powietrza do napełniania, opróżniania oraz podczas pracy z substancją. NIE używać narzędzi wywołujących iskrzenie.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ TWORZENIU SIĘ MGIEŁ!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Zawroty głowy. Ból głowy. Osłabienie. Zaburzenia widzenia. Senność. Skrócony oddech (zadyszka). Drgawki. Utrata przytomności.  Stosować wentylację. Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Suchość skóry. Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Wypłukać zanieczyszczone ubranie w dużej ilością wody (zagrożenie pożarowe) . Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból. Nieostre widzenie.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Wentylacja. Środki ochrony indywidualnej: kompletne ubranie ochronne, łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do pojemników z pokrywą. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Pozostałość zmyć dużą ilością wody. Przechowywać i usuwać substancję zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wysoce łatwopalna ciecz i pary
Działa toksycznie po połknięciu.
Działa szkodliwie w następstwie wdychania
Powoduje uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 3; Ryzyko Dodatkowe UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z materiałami niezgodnymi. W chłodnym miejscu (<25°C). W magazynie ognioodpornym. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
OPAKOWANIE
 
METANOL ICSC: 0057
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary dobrze mieszają się z powietrzem i tworzą z nim mieszaniny wybuchowe. 

Zagrożenia chemiczne
Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami, kwasami oraz czynnikami redukujacymi.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: CH4O / CH3OH
Masa cząsteczkowa: 32.0
Temperatura wrzenia: 65°C
Temperatura topnienia: -98°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.79
Rozpuszczalność w wodzie: miesza się w każdym stosunku
Prężność par, kPa at 20°C: 12.9
Względna gęstość par (powietrze = 1): 1.1
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.01
Temperatura zapłonu: 9°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 440°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 6-50
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -0.74
Lepkość: 0.544 mPa w temp.25°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Co może spowodować utrata przytomności. Narażenie może spowodować ślepotę i śmierć. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte dość szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Substancja może działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) Co może być przyczyną utrzymującego lub powtarzającego się bólu głowy i zaburzeńwidzenia. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 200 ppm; TLV-STEL1 250 ppm.
TLV: (skin); DSB.
EU-OEL: 260 mg/m3, 200 ppm jako TWA; (skóra).
MAK: 130 mg/m3, 100 ppm; peak limitation category: II(2); wchłania się przez skórę (H); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Unikać uwolnienia substancji do środowiska poza zalecanym stosowaniem. 

ADNOTACJE
Burns with nonluminous bluish flame.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018