« back to the search result list(pl)  
RTĘĆICSC: 0056 (Listopad 2019)
Ciekła rtęć
CAS #: 7439-97-6
UN #: 2809
EINECS #: 231-106-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko pożaru i wybuchu.      W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Skrócony oddech (zadyszka). Gorączka. Wymioty. Biegunka. Ból brzucha. Ból głowy. Osłabienie.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Patrz: Adnotacje. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy   Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny i sprzęt filtrujący dla rtęci, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Wentylacja. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych niemetalowych pojemników. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

corrskull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Może powodować korozję metali.
Wdychanie grozi śmiercią.
Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Powoduje uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego i nerek.
Powoduje uszkodzenie narządów (ośrodkowego układu nerwowego i nerek ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 8; Ryzyko Dodatkowe UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt. W zamykanym pojemniku. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Opakowanie ze specjalnego materialu.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
RTĘĆ ICSC: 0056
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZWONNY, CIĘŻKI, SREBRNY, CIEKŁY, RUCHLIWY, NIEBIESKO-BIAŁY, BARDZO MIĘKKI METAL 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Podczas ogrzewania wydzielają się toksyczne dymy. Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z amoniakiem, halogenami, acetylenem oraz aminami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na aluminium i wiele innych metali.(,) Co powoduje wytwarzanie amalgamatów. 

Wzór chemiczny: Hg
Masa atomowa: 200.6
Temperatura wrzenia: 357°C
Temperatura topnienia: -39°C
Gęstość : 13.5 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Prężność par, Pa w temp.20°C: 0.26
Względna gęstość par (powietrze = 1): 6.93
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.009 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par i przez skórę, również w postaci par. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na skórę. Wdychanie w dużym stężeniu par może spowodować zapalenie płuc. Co może spowodować śmierć. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy i nerki.(,) Co może spowodować drżenie i uszkodzenia tkanek. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na ośrodkowy układ nerwowy i nerki.(,) Co może być przyczyną drażliwości, chwiejności emocjonalnej, drżenia, zaburzeń psychicznych i pamięci i zaburzenia mowy. Może powodować zapalenie i przebarwienie dziąseł. Możliwość wystąpienia skutków skumulowanych. Badania na zwierzętach wykazały, że substancja prawdopodobnie zaburza płodność u ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV: 0.025 mg/m3, jako TWA; (skin); A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi); DSB.
EU-OEL: 0,02 mg/m3 jako TWA.
MAK: (frakcja wdychalna): 0.02 mg/m3; peak limitation category: II(8); wchłania się przez skórę (H); działa uczulająco na skórę (SH); kategoria rakotwórczości: 3B; grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Może ulec bioakumulacji w rybach i owocach morza. 

ADNOTACJE
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Zapach nie ostrzega o obecności stężeń toksycznych.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu.
Odizolować zanieczyszczoną odzież poprzez spakowanie jej i szczelne zamknięcie w workach lub innych pojemnikach.
Other UN number: 3506 Mercury contained in manufactured articles. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
H330; H372; H400; H410; H360D 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018