« back to the search result list(pl)  
OŁÓWICSC: 0052 (Listopad 2019)
Plumbum
CAS #: 7439-92-1
UN #: 3077 (i.n.o.)
EINECS #: 231-100-4

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).      Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy.  W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Metaliczny smak w ustach. Ból brzucha. Ból głowy. Dezorientacja. Senność. Utrata przytomności. Drgawki.  Stosować wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). 
Spożycie Patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla pyłów, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

cancer;health hazexcl mark;warnenviro;aqua
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Podejrzewa się, że powoduje raka
Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.
Powoduje uszkodzenie narządów wewnętrznych.
Powoduje uszkodzenie narządów (narządów wewnętrznych ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 9; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
Wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. NIE przechowywać razem z żywnością i karmą dla zwierząt oraz materiałami niezgodnymi. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
 
OŁÓW ICSC: 0052
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
NIEBIESKI SREBRNO-BIAŁY DO SZAREGO PROSZEK. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Podczas ogrzewania wydzielają się toksyczne dymy. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami oraz mocnymi kwasami.(,) To generuje zagrożenie zatruciem, pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: Pb
Masa atomowa: [207.2]
Temperatura wrzenia: 1740°C
Temperatura topnienia: 327.5°C
Gęstość : 11.34 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, g/l: (praktycznie nierozpuszczalna) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Wdychanie w dużym stężeniu może spowodować effects on multiple organs. Patrz: Ostre Zagrożenia / Objawy. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie pyłu w powietrzu może być osiągnięte szybko podczas rozdrabniania substancji. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na krew, szpik kostny, układ nerwowy i nerki.(,) Co może być przyczyną niedokrwistości, encefalopatii (np. drgawek), uszkodzenia nerwów obwodowych, skurczowego bólu brzucha, zaburzeń czynnościowych nerek, zaburzeń sercowo-naczyniowych i hearing loss. Patrz: Adnotacje Podejrzewa się, że substancja jest rakotwórcza dla ludzi. Działa szkodliwie na płodność ludzi lub na dziecko w łonie matki. 


Normatywy Higieniczne
TLV: 0.05 mg/m3, jako TWA; A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi); DSB.
MAK: kategoria rakotwórczości: 2; grupa działania mutagennego na komórki rozrodcze: 3A.
EU-OEL: (binding): 0.15 mg/m3 jako TWA 

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Substancja może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Nie dopuścić do przedostania się substancji do środowiska naturalnego. 

ADNOTACJE
Specific treatment may be necessary in case of poisoning with this substance.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018