« back to the search result list(pl)  
1,1,2-TRICHLORO-1,2,2-TRIFLUOROETANICSC: 0050 (Lipiec 2002)
Trichlorotrifluoroetan
CFC 113
R 113
CAS #: 76-13-1
EINECS #: 200-936-1

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja jest palna w określonych warunkach. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).    NIE używać otwartego ognia.    W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Nieregularny rytm serca. Dezorientacja. Senność. Utrata przytomności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra Zaczerwienienie.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: samodzielny aparat do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z metalami oraz stopami. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. W chłodnym miejscu (<25°C). Wentylacja podłogowa. 
OPAKOWANIE
 
1,1,2-TRICHLORO-1,2,2-TRIFLUOROETAN ICSC: 0050
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA, LOTNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Pary są cięższe od powietrza i mogą gromadzić się w dolnych partiach pomieszczeń wypierając tlenu. 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się w kontakcie z gorącymi powierzchniami lub płomieniem.(,) Chlorowodoru (patrz: ICSC 0163) fosgenu (patrz: ICSC 0007) fluorowodoru (patrz: ICSC 0283) fluorku karbonylu (patrz: ICSC 0633)co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących gazów . Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z sproszkowanymi metalami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na magnez i jego stopy.(,) 

Wzór chemiczny: C2Cl3F3 / Cl2FCCClF2
Masa cząsteczkowa: 187.4
Temperatura wrzenia: 48°C
Temperatura topnienia: -36°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.56
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.02
Prężność par, kPa at 20°C: 36
Względna gęstość par (powietrze = 1): 6.5
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 3.0
Temperatura samozapłonu: 680°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 3.30  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy. Substancja może szkodliwie działać na układ sercowo-naczyniowy i ośrodkowy układ nerwowy.(,) Co może spowodować zaburzenia rytmu serca i depresję ośrodkowego układu nerwowego. Narażenie może spowodować obniżenie świadomości. Patrz: Adnotacje. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
W przypadku rozszczelnienia zbiornika, substancja może powodować uduszenie przez obniżenie zawartości tlenu w powietrzu w pomieszczeniach zamkniętych. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 1000 ppm; TLV-STEL1 1250 ppm.
TLV: A4 (czynniki nie klasyfikowane jako rakotwórcze u ludzi).
MAK: 3900 mg/m3, 500 ppm; peak limitation category: II(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
Substancja jest toksyczna dla organizmów wodnych. Avoid release to the environment because of its impact on the ozone layer. 

ADNOTACJE
Wysokie stężenia w powietrzu obniżają zawartość tlenu stwarzajac ryzyko utraty przytomności i śmierci.
Sprawdzić zawartość tlenu przed wejściem na dany obszar.
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem.
NIGDY nie używać substancji w pobliżu ognia, gorących powierzchni ani podczas spawania. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018