« back to the search result list(pl)  
1,2-DIBROMOETANICSC: 0045 (Czerwiec 2012)
Dibromek etylenu
CAS #: 106-93-4
UN #: 1605
EINECS #: 203-444-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja niepalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  Ryzyko pożaru i wybuchu. Patrz: Zagrożenia Chemiczne.    NIE dopuszczać do kontaktu z materiałami niezgodnymi: Patrz: Zagrożenia Chemiczne  W przypadku pożaru otoczenia, stosować środki gaśnicze odpowiednie dla palących się materiałów.   

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Uczucie pieczenia. Kaszel. Trudności w oddychaniu. Skrócony oddech (zadyszka). Wymioty. Senność. Utrata przytomności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Ból.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. Zwrócić się o pomoc medyczną . 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne, osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból brzucha. Wymioty. Uczucie senności.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla par i gazów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. Wentylacja. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

skull;toxiccancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
Działa drażniąco na skórę i oczy
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Może powodować raka.
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
Powoduje uszkodzenie wątroby i nerek.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Działa szkodliwie na organizmy wodne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Grupa Opakowań UN: I 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi zasadami, sproszkowanymi metalami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. Patrz: Zagrożenia Chemiczne. Wentylacja podłogowa. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
1,2-DIBROMOETAN ICSC: 0045
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. STAJE SIĘ BRĄZOWA POD WPŁYWEM ŚWIATŁA. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Rozkłada się podczas ogrzewania i podczas spalania oraz w wyniku kontaktu z gorącymi powierzchniami. Co powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów bromowodoru i bromu (patrz: ICSC 0107). Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z sproszkowanym aluminium, sproszkowanym magnezem, wapniem, mocnymi zasadami oraz silnymi utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na niektóre rodzaje tworzyw sztucznych, gumę i powłoki ochronne.(,) 

Wzór chemiczny: Br(CH2)2Br / C2H4Br2
Masa cząsteczkowa: 187.9
Temperatura wrzenia: 131°C
Temperatura topnienia: 10°C
Względna gęstość (woda = 1): 2.2
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 0.34 (słaba)
Prężność par, kPa at 20°C: 1.5
Względna gęstość par (powietrze = 1): 6.5
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.06
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 1.96  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu poprzez wdychanie jej par, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Substancja może szkodliwie działać na wątrobę i nerki.(,) Co może spowodować uszkodzenia tkanek. Narażenie w dużych stężeniach może spowodować obniżenie świadomości i śmierć. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt ze skórą może powodować zapalenie skóry. Substancja może działać na wątrobę i nerki, powodując zaburzenia ich czynności. Substancja jest prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi. Badania na zwierzętach wykazały, że substancja prawdopodobnie działa szkodliwie na płodność ludzi lub na dziecko w łonie matki. 


Normatywy Higieniczne
TLV: (skin); A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi).
MAK: wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 2.
EU-OEL: 0.8 mg/m3, 0.1 ppm jako TWA; (skóra) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T, N; R: 45-23/24/25-36/37/38-51/53; S: 53-45-61; Nota: E 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018