« back to the search result list(pl)  
1-CHLORO-2,3-EPOKSYPROPANICSC: 0043 (Czerwiec 2015)
Epichlorohydryna
Tlenek gamma-chloropropylenu
2-(Chlorometylo)oksiran
CAS #: 106-89-8
UN #: 2023
EINECS #: 203-439-8

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja łatwopalna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  W temperaturze powyżej 31°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Powyżej 31°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 UNIKAĆ WSZELKIEGO KONTAKTU! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Uczucie pieczenia. Ból głowy. Trudności w oddychaniu. Nudności. Skrócony oddech (zadyszka). Wymioty. Drżenie. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Patrz: Adnotacje.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Odpoczynek w pozycji półleżącej. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Skóra MOŻE SIĘ WCHŁANIAĆ! Zaczerwienienie. Ból. Uczucie pieczenia. Pęcherze. Poważne oparzenia skóry.  Stosować rękawice ochronne. Stosować odzież ochronną.  Pierwszej pomocy udzielać w rękawicach ochronnych. Najpierw spłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, a następnie zdjąć zanieczyszczoną odzież i przemyć ponownie. Umieść ubranie w zamykanym pojemniku. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 
Oczy Ból. Zaczerwienienie. Utrata wzroku. Ciężkie, głębokie oparzenia.  Stosować osłonę twarzy lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Przepłukać oczy dużą ilością wody (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe). Zwrócić się natychmiast o pomoc medyczną. 
Spożycie Ból gardła. Oparzenia ust i gardła. Ból głowy. Nudności. Wymioty. Biegunka. Zapaść lub wstrząs.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy. Myć ręce przed jedzeniem.  Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: kombinezon chemoodporny łącznie z samodzielnym aparatem do oddychania. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. NIE spłukiwać do studzienek ściekowych. Wyciekającą i rozlaną ciecz zebrać w miarę możliwości do szczelnych pojemników. Pozostałość zaabsorbować za pomocą piasku lub obojętnego absorbenta. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flameskull;toxiccorrcancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Łatwopalna ciecz i pary
Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Może powodować reakcję alergiczną skóry
Może powodować wady genetyczne
Może powodować raka. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 6.1; Ryzyko Dodatkowe UN: 3; Grupa Opakowań UN: II 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, kwasami, zasadami, aluminium, cynkiem, aminami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. W zamykanym pojemniku. 
OPAKOWANIE
Nietłukące się opakowanie.
Tłukące się opakowanie umieścić w zamykanym nietłukącym się pojemniku.
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt. 
1-CHLORO-2,3-EPOKSYPROPAN ICSC: 0043
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA CIECZ O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
 

Zagrożenia chemiczne
Substancja polimeryzuje w wyniku ogrzewanie lub pod wpływem mocnych kwasów i zasad. Spalania substancji powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów chlorowodoru (patrz ICSC 0163) i chloru (patrz ICSC 0126). Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) Gwałtownie (W)wchodzi w reakcję z aluminium, cynkiem, alkoholami, fenolami, aminami (szczególnie aniliną) oraz kwsami organicznymi.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. Działa niszcząco na stal w obecności wody.(,) 

Wzór chemiczny: C3H5ClO
Masa cząsteczkowa: 92.5
Temperatura wrzenia: 116°C
Temperatura topnienia: -48°C
Względna gęstość (woda = 1): 1.2
Rozpuszczalność w wodzie, g/100 ml w temp.20°C: 6
Prężność par, kPa at 20°C: 1.6
Względna gęstość par (powietrze = 1): 3.2
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.05
Temperatura zapłonu: 31°C c.c.
Temperatura samozapłonu: 385°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 3.8-21
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 0.26  


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową, przez skórę i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) żrąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Żrąca po spożyciu. Wdychanie par może spowodować obrzęk płuc. Skutki narażenia mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Wskazana jest obserwacja medyczna. Patrz: Adnotacje. Wdychanie par może spowodować reakcje podobne do astmy. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy, nerki i wątrobę.(,) Co może spowodować drgawki, zaburzenia czynności nerek i zaburzenia czynności wątroby. Narażenie w dużych stężeniach może spowodować śmierć. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza może zostać osiagnięte bardzo szybko w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Powtarzający się lub długotrwały kontakt może spowodować skórną reakcję uczuleniową. Substancja może działać na nerki, wątrobę i płuca.(,) Co może być przyczyną zaburzeń czynnościowych. Może powodować dziedziczne wady genetyczne w ludzkich komórkach rozrodczych. Substancja jest prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 0.5 ppm.
TLV: (skin); A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi).
MAK: wchłania się przez skórę (H); działa uczulająco na skórę (SH); kategoria rakotwórczości: 2; grupa działania mutagennego na komórki rozrodcze: 3B.
EU-OEL: 1.9 mg/m3 jako TWA; (skóra) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest szkodliwa dla organizmów wodnych. 

ADNOTACJE
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Objawy obrzęku płuc często pojawiają się dopiero po kilku godzinach po narażeniu i nasilają się przy wysiłku fizycznym, dlatego istotny jest odpoczynek i obserwacja lekarska.
Należy rozważyć natychmiastowe zastosowanie odpowiedniej terapii inhalacyjnej przez lekarza lub osoby upoważnione.
W przypadku przekroczenia wartości normatywu higienicznego, zapach nie jest wystarczajacym ostrzeżeniem.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: T; R: 45-10-23/24/25-34-43; S: 53-45; Nota: E 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018