« back to the search result list(pl)  
2-(2-ETOKSYETOKSY)ETANOLICSC: 0039 (Kwiecień 2004)
Eter monoetylowy glikolu dietylenowego
3,6-Dioksa-1-oktanol
CAS #: 111-90-0
EINECS #: 203-919-7

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna.  W temperaturze powyżej 96°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 96°C stosować system zamknięty i wentylację.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę odporną na alkohol, ditlenek węgla.   

   
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie   Stosować wentylację.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. 
Skóra Suchość skóry.  Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę dużą ilością wody lub wziąć prysznic. 
Oczy Zaczerwienienie.  Stosować okulary ochronne.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie   Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypłukać usta. 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Zebrać wyciekającą ciecz do szczelnych pojemników. Pozostałość zmyć dużą ilością wody. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami. Wentylacja podłogowa. 
OPAKOWANIE
 
2-(2-ETOKSYETOKSY)ETANOL ICSC: 0039
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNA HIGROSKOPIJNA CIECZ. 

Zagrożenia fizyczne
Brak danych. 

Zagrożenia chemiczne
(W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) Substancja przypuszczlnie może tworzyć wybuchowe nadtlenki. 

Wzór chemiczny: C6H14O3 / CH3CH2OCH2CH2OCH2CH2OH
Masa cząsteczkowa: 134.2
Temperatura wrzenia: 196-202°C
Temperatura topnienia: -76°C
Względna gęstość (woda = 1): 0.99
Rozpuszczalność w wodzie: bardzo dobra
Prężność par, Pa w temp.25°C: 19
Względna gęstość par (powietrze = 1): 4.6
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.00
Temperatura zapłonu: 96 °C o.c.
Temperatura samozapłonu: 204°C
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: -0.15 (szacowana wartość) 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) słabo drażniąco na oczy. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Brak danych na temat szybkości z jaką szkodliwe stężenie substancji w powietrzu zostanie osiągnięte podczas parowania w temp. 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja odtłuszcza skórę, co może powodować jej wysuszanie lub pękanie. 


Normatywy Higieniczne
MAK: (frakcja wdychalna): 50 mg/m3; peak limitation category: I(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów:

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
See ICSC 0040.
Przed destylacją należy przeprowadzić próbę na obecność nadtlenków i w razie ich wykrycia trzeba je usunąć. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018