« back to the search result list(pl)  
1,4-DICHLOROBENZENICSC: 0037 (Maj 2018)
p-Dichlorobenzen
PDCB
CAS #: 106-46-7
UN #: 3077
EINECS #: 203-400-5

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja palna. W kontakcie z ogniem wytwarza drażniące i/lub toksyczne dymy (gazy).  W temperaturze powyżej 66°C mogą powstawać wybuchowe mieszaniny par substancji z powietrzem. Drobny pył rozproszony w powietrzu tworzy mieszaninę wybuchową.  NIE używać otwartego ognia.  Powyżej 66°C stosować system zamknięty, wentylację oraz elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Zapobiegać osadzaniu się pyłu.  Użyć rozproszone prądy wodne, proszek gaśniczy, pianę gaśniczą, ditlenek węgla.  W przypadku pożaru: chłodzić bębny itp., przez zraszanie wodą. 

 ZAPOBIEGAĆ ROZPRASZANIU SIĘ PYŁU! PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁEJ HIGIENY!  
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Kaszel. Ból gardła. Senność. Ból głowy. Nudności. Skrócony oddech (zadyszka). Wymioty.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. Zwrócić się o pomoc medyczną. 
Skóra   Stosować rękawice ochronne.  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać, a następnie przemyć skórę wodą z mydłem. 
Oczy Zaczerwienienie. Ból.  Stosować gogle ochronne lub ochronę oczu w połączeniu z ochroną dróg oddechowych.  Najpierw przepłukać oczy dużą ilością wody przez kilka minut (usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe), a następnie zwrócić się o pomoc medyczną. 
Spożycie Biegunka. Dalej patrz: Wdychanie.  Nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu podczas pracy.  Wypić jedną lub dwie szklanki wody. Zwrócić się o pomoc medyczną . 

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Środki ochrony indywidualnej: sprzęt filtrujący dla gazów i pyłów organicznych, dostosowany do poziomu substancji w powietrzu. NIE dopuścić do przedostawania się substancji do środowiska naturalnego. Rozsypaną substancję zmieść do pojemników z pokrywą. W razie potrzeby należy najpierw zwilżyć wodą, aby zapobiec pyleniu się. Pozostałość ostrożnie zebrać. Następnie przechowywać i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
UWAGA
Działa szkodliwie po połknięciu.
Powoduje poważne podrażnienie oczu
Podejrzewa się, że powoduje raka
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 9; Grupa Opakowań UN: III 

PRZECHOWYWANIE
NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami oraz żywnością i karmą dla zwierząt. Magazyn wyposażyć w zbiorniki na ścieki mogące powstać podczas akcji gaśniczej. W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Z dala od kratek i kanałow ściekowych. 
OPAKOWANIE
Nie przewozić razem z żywnością i karmą dla zwierząt.
Substancja zanieczyszcza środowisko morskie. 
1,4-DICHLOROBENZEN ICSC: 0037
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZBARWNE DO BIAŁYCH KRYSZTAŁY O CHARAKTERYSTYCZNYM ZAPACHU. 

Zagrożenia fizyczne
Możliwy wybuch pyłu, jeśli substancja w postaci proszku lub granulatu zmiesza się z powietrzem. 

Zagrożenia chemiczne
Spalanie powoduje wydzielanie się toksycznych i żrących dymów, w tym chlorowodoru (patrz ICSC 0163) i fosgenu (patrz ICSC 0007). Podczas ogrzewania wydzielają się toksyczne dymy. (W)wchodzi w reakcję z silnymi utleniaczami.(,) To generuje zagrożenie pożarem i wybuchem. 

Wzór chemiczny: C6H4Cl2
Masa cząsteczkowa: 147
Temperatura wrzenia: 174°C
Temperatura topnienia: 53°C
Gęstość : 1.2 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie, mg/l w temp.20°C: 49 (praktycznie nierozpuszczalna)
Prężność par, Pa w temp.20°C: 170
Względna gęstość par (powietrze = 1): 5.08
Względna gęstość mieszaniny pary/powietrze w temp. 20°C (powietrze = 1): 1.01
Temperatura zapłonu: 66°C c.c.
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 1.7-5.9
Współczynnik podziału oktanol/woda jako log Pow: 3.37
Temperatura samozapłonu: 640°C
Lepkość: 0.73 mPa/s w temp.70°C 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową i po spożyciu. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja działa(ją) drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Substancja może szkodliwie działać na krew.(,) Co może spowodować anemię hemolityczną. Substancja może szkodliwie działać na ośrodkowy układ nerwowy.(,) 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe zanieczyszczenie powietrza zostanie osiągnięte dość wolno w wyniku parowania substancji w temperaturze 20°C. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na wątrobę, ośrodkowy układ nerwowy, krew i płuca.(,) Co może być przyczyną zaburzeń czynnościowych wątroby, neuropatii i niedokrwistości. Podejrzewa się, że substancja jest rakotwórcza dla ludzi. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 10 ppm.
TLV: A3 (czynniki o udowodnionym działaniu rakotwórczym na zwierzęta i nieznanym działaniu rakotwórczym na ludzi).
MAK: 12 mg/m3, 2 ppm; peak limitation category: II(2); wchłania się przez skórę (H); kategoria rakotwórczości: 4; grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: C.
EU-OEL: 12 mg/m3, 2 ppm jako TWA; 60 mg/m3, 10 ppm jako STEL; (skóra) 

ŚRODOWISKO
Substancja jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych. Może ulec bioakumulacji w rybach. 

ADNOTACJE
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
NIE zabierać odzieży roboczej do domu. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: Xn, N; R: 36-40-50/53; S: (2)-36/37-46-60-61 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018