« back to the search result list(pl)  
TLENEK WĘGLAICSC: 0023 (Kwiecień 2007)
Monotlenek węgla
Czad
CAS #: 630-08-0
UN #: 1016
EINECS #: 211-128-3

  ZAGROŻENIA OSTRE ZAPOBIEGANIE ZWALCZANIE POŻARU
POŻAR & WYBUCH Substancja skrajnie łatwopalna. Ogrzewanie powoduje wzrost ciśnienia i ryzyko wybuchu.  Mieszaniny gazu z powietrzem są wybuchowe.  NIE używać otwartego ognia, NIE iskrzyć, NIE palić tytoniu.  Stosować system zamknięty, wentylację oraz przeciwwybuchowy sprzęt elektryczny i oświetleniowy. NIE używać narzędzi wywołujących iskrzenie.  Odciąć dopływ gazu, jeżeli nie jest to możliwe i nie ma zagrożenia dla otoczenia, dopuścić do wypalenia się substancji. W innych przypadkach gasić przy użyciu ditlenku węgla, rozproszonych prądów wodnych, proszku gaśniczego.  W przypadku pożaru: chłodzić butle przez zraszanie wodą. Zwalczać pożar z osłoniętych stanowisk. 

 UNIKAĆ KONTAKTU W CZASIE CIĄŻY! WSZYSTKIE PRZYPADKI KONSULTOWAĆ Z LEKARZEM! 
  OBJAWY ZAPOBIEGANIE PIERWSZA POMOC
Wdychanie Ból głowy. Dezorientacja. Zawroty głowy. Nudności. Osłabienie. Utrata przytomności.  Stosować wentylację, wyciąg miejscowy lub ochronę dróg oddechowych.  Zapewnić dopływ swieżego powietrza i odpoczynek. W razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się o pomoc medyczną. Patrz: Adnotacje. 
Skóra      
Oczy      
Spożycie      

USUWANIE WYCIEKÓW KLASYFIKACJA & OZNAKOWANIE
Ewakuować zagrożony teren! Skonsultować się z ekspertem! Środki ochrony indywidualnej: samodzielny aparat do oddychania. Wentylacja. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. 

Zgodnie z kryteriami GHS.

flam;flamecylinder;gasskull;toxiccancer;health haz
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Skrajnie łatwopalny gaz
Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Wdychanie grozi śmiercią.
Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki w następstwie wdychania.
Powoduje uszkodzenie krwi w następstwie wdychania.
Powoduje uszkodzenie narządów (krwi i ośrodkowego układu nerwowego ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie inhalacyjne. 

Transport
Klasyfikacja UN / ADR
Klasa Zagrożenia UN: 2.3; Ryzyko Dodatkowe UN: 2.1 

PRZECHOWYWANIE
W magazynie ognioodpornym. W chłodnym miejscu (<25°C). W dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
OPAKOWANIE
 
TLENEK WĘGLA ICSC: 0023
INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH & CHEMICZNYCH

Postać fizyczna; Wygląd
BEZWONNY BEZ SMAKU BEZBARWNY SPRĘŻONY GAZ. 

Zagrożenia fizyczne
Gaz dobrze miesza się z powietrzem tworząc mieszaniny wybuchowe. Gaz łatwo przenika przez ściany i stropy. 

Zagrożenia chemiczne
Może gwałtownie reagować z tlenem, acetylenem, chlorem, fluorem lub podtlenkiem azotu. 

Wzór chemiczny: CO
Masa cząsteczkowa: 28.0
Temperatura wrzenia: -191°C
Temperatura topnienia: -205°C
Rozpuszczalność w wodzie, ml/100ml w temp.20°C: 2.3
Względna gęstość par (powietrze = 1): 0.97
Temperatura zapłonu: gaz łatwopalny
Temperatura samozapłonu: 605°C
Granice stężeń wybuchowych,% obj. w powietrzu: 12.5-74.2
Minimalna energia zapłonu: <0.3 mJ 


NARAŻENIE & SKUTKI ZDROWOTNE

Drogi narażenia
Substancja może wchłaniać się do organizmu drogą oddechową. 

Skutki narażenia krótkotrwałego
Substancja może szkodliwie działać na krew.(,) Co może spowodować karboksyhemoglobinemię i zaburzenia rytmu serca. Narażenie w dużych stężeniach może spowodować śmierć. Wskazana jest obserwacja medyczna. 

Ryzyko narażenia inhalacyjnego
Szkodliwe stężenie tego gazu w powietrzu zostanie osiągnięte bardzo szybko w przypadku rozszczelnienia zbiornika. 

Skutki narażenia długotrwałego lub powtarzanego
Substancja może działać na układ sercowo-naczyniowy i ośrodkowy układ nerwowy.(,) Może upośledzać płodność ludzi lub powodować wady rozwojowe płodu. 


Normatywy Higieniczne
TLV-TWA1 25 ppm.
TLV: DSB.
MAK: 35 mg/m3, 30 ppm; peak limitation category: II(2); grupa ryzyka uszkodzenia zarodków lub płodów: B.
EU-OEL: 23 mg/m3, 20 ppm jako TWA; 117 mg/m3, 100 ppm jako STEL 

ŚRODOWISKO
 

ADNOTACJE
Tlenek węgla jest produktem niecałkowitego spalania węgla, oleju, drewna.
Występuje w spalinach silników samochodowych i dymie tytoniowym.
Częstotliwość okresowych badań lekarskich ustala się w zależności od stopnia narażenia pracownika.
Zapach nie ostrzega o obecności stężeń toksycznych.
W przypadku zatrucia substancją konieczne jest zastosowanie swoistego leczenia, należy zabezpieczyć odpowiednie środki lecznicze wraz z instrukcją ich stosowania. 

DODATKOWE INFORMACJE
  KLASYFIKACJA EC
Symbol: F+, T; R: 12-23-48/23-61; S: 53-45; Nota: E 

(pl)Ani ILO, ani WHO, ani Unia Europejska nie biorą odpowiedzialności za jakość i dokładność tłumaczenia, ani za sposób wykorzystania danych informacji.
© Wersja w języku polskim, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, 2018